Rozliczenie faktury korygującej dane nabywcy

Jedną z przesłanek do wystawienia faktury korygującej jest wskazanie błędnych danych odbiorcy na fakturze. W jaki sposób rozliczyć taką fakturę na gruncie podatku VAT?

 

Jakie dane można skorygować notą korygującą?

Podatnik, który otrzymał fakturę VAT, a która zawiera błędne dane, może pewne elementy faktury skorygować notą korygującą. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ niektóre dane powinny zostać skorygowane jedynie fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę towaru/usługi. O tym, jakie pomyłki można korygować notą korygującą mówi artykuł 106k ust. 1  Ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu notą korygującą możemy poprawić m.in.:

  • datę wystawienia faktury
  • kolejny numer faktury
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłat o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
  • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;

 

Co zrobić jeśli faktura zawiera błędne dane nabywcy?

Jeśli faktura zawiera wszystkie błędne dane nabywcy (nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP) niedopuszczalne jest korygowanie tego typu błędów notą korygującą. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej przez dostawcę towaru lub usługi. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2016 r (sygn.IPPP1/4512-82/16-4/KR)

 

Przykład:

Podatnik jest wspólnikiem w dwóch Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka A i Spółka B). Otrzymał w lutym fakturę dokumentującą usługę prawną, która została wystawiona na Spółkę A. Faktura została przekazana do księgowości i rozliczona zgodnie z przepisami ustawy o VAT w deklaracji VAT za luty. Po 2 miesiącach podatnik zorientował się, że faktura powinna zostać wystawiona Spółkę B. Dostawca usługi wystawił fakturę korygującą na Spółkę A i fakturę w pełnej wysokości na Spółkę B. W jaki sposób rozliczyć otrzymane faktury w deklaracji VAT Spółek A i B?

Rozliczenie faktury korygującej na gruncie podatku VAT zostało uregulowane w artykule 29 ust. 4a Ustawy o VAT. Przeczytaj o tym w artykule pt. „Rozliczenie faktury korygującej „in minus”.

W przypadku opisanym powyżej należy jednak wziąć po uwagę poprawność rozliczenia podatku VAT w Spółce A w miesiącu lutym. Ponieważ podatnik odliczył podatek w fakturze, która de facto nie była związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (nie dotyczyła działalności Spółki A, a tym samym nie został spełniony podstawowy warunek Ustawy o VAT warunkujący rozliczenie podatku naliczonego) należy skorygować rozliczenie za luty oraz pomniejszyć podatek naliczony w deklaracji VAT za luty.

Fakturę otrzymaną przez Spółkę B należy rozliczyć na zasadach ogólnych ujętych w artykule 86 Ustawy o VAT. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi, nie wcześniej niż data otrzymania faktury dokumentującej wykonanie usługi.

Zobacz także

Skomentuj