Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu roku podatkowego w formie zaliczek. Zaliczki te mogą być płacone w okresie miesięcznym, kwartalnym lub w formie uproszczonej w zależności od uregulowań ustawy.

 

Wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek zgodnie z art. 25 ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT, podatnicy są zobowiązani zawiadomić o tym, w pisemnej formie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Biorąc pod uwagę kolejne lata, powyższego zawiadomienia nie należy składać, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o chęci rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a).

 

Jakie są obowiązki w przypadku wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek?

W przypadku, kiedy jednostki zdecydują się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek zobowiązane są do:

  • pisemnego zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczona formę (druk CIT-ZZ),
  • stosowania tej formy wpłacania zaliczek w każdym roku podatkowym,
  • wpłacania zaliczek w terminach określonych dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego według zasad ogólnych,
  • rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z zasadami ogólnymi.

Podatnicy CIT, którzy chcą zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy, pisemne zawiadomienie do urzędu skarbowego muszą złożyć do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego. Jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obowiązku tego muszą dopełnić najpóźniej 20 lutego.

  Cienka kapitalizacja w CIT 2018 – kalkulacja krok po kroku 

Jak ustalić kwotę zaliczki?

Zajmijmy się przypadkiem, gdy zaliczki na podatek dochodowy są płacone w sposób uproszczony, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art.25 ust. 6). Porównując uproszczoną formę do zaliczek miesięcznych, stwierdzić można, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

 

Zgodnie z zasadami uproszczonej formy, zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik wpłaca zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, które wskazał w zeznaniu podatkowym dotyczącym roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Może zdarzyć się również sytuacja, że podatnik nie wykazał podatku należnego – w takim wypadku należy wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli jednak i w tym roku nie były wykazane zaliczki to forma uproszczona nie znajdzie tutaj zastosowania. W przypadku kiedy wpłacone w ciągu roku zaliczki będą niższe, niż wynikałoby to z rocznego rozliczenia podatku dochodowego, podmiot będzie musiał dokonać jednorazowej dopłaty różnicy na konto urzędu skarbowego. Ważne jest również to, że zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie można wpłacać do urzędu skarbowego kwartalnie. Należy je uiszczać comiesięcznie.

 

Jeżeli natomiast zmianie ulegnie wysokość podatku należnego, który wynika z zeznania podatkowego stanowiącego podstawę dla ustalenia wysokości zaliczki uproszczonej, zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 25 ust. 9 ustawy o CIT.  Natomiast w przypadku, gdy podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

  • ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej;
  • ulega zwiększeniu albo zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej
  • nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymienione wyżej.

Kwota należnych zaliczek uproszczonych ulegnie więc zmianie w trakcie roku podatkowego, za który zaliczki są regulowane, jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku należnego wykazanego w złożonym zeznaniu CIT-8.

 

Co w przypadku innego roku obrotowego?

W sytuacji, kiedy zeznanie podatkowe złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, wówczas jednostki mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeśli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

 

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przejawia się uproszczeniem naliczania podatku w poszczególnych miesiącach. Uproszczenie to nie ma jednak wpływu na sposób ujęcia zaliczek w księgach rachunkowych. Gdy rok obrotowy kończy się 31 grudnia, należy pamiętać, że datą sporządzenia deklaracji CIT-8 jest 31 marca. Biorąc pod uwagę księgowanie podatku wynikającego z deklaracji to w księgach rachunkowych należy wykazać go z datą 31 grudnia i ująć go w rachunku zysków i strat. Z kolei wynikające z rozliczenia zobowiązanie podatkowe należy uregulować do 31 marca. W razie powstania nadpłaty jest ona zwracana podatnikowi na jego wniosek.

 

Konstytucja dla biznesu – ważne informacje dla Przedsiębiorców 

Zobacz także

Skomentuj