Mały może więcej! Preferencje podatkowe dla małych podatników – ciąg dalszy

Mali podatnicy mogą liczyć na szereg preferencji podatkowych. Status małego podatnika pozwala na korzystanie z różnych uprawnień wynikających z właściwych ustaw. Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych mali podatnicy mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 15% – zamiast 19%. Dodatkowo po spełnieniu ustawowo określonych warunków możliwe jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w okresach kwartalnych. Także na gruncie podatku od towarów i usług przewidziano pewne uproszczenia dla małych podatników. Kim jest mały podatnik zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług? Z jakich uproszczeń na gruncie podatku VAT może korzystać?

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym-> 

Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT

Małym podatnikiem w świetle ustawy podatku od towarów i usług jest podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Małym podatnikiem jest również podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zgodnie z powyższym w 2018 roku limit 1 200 000 euro wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w przeliczeniu na PLN wynosi 5 176 000 zł (1 200 000 euro × 4,3137 zł/euro – kurs średni NBP z dnia 2 października 2017 r. w zaokrągleniu do tysiąca zł).

Limit 45 000 euro kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w przeliczeniu na PLN wynosi natomiast 194 000 zł (45 000 euro × 4,3137 zł/euro – kurs średni NBP z dnia 2 października 2017 r. w zaokrągleniu do tysiąca zł).

Więcej o preferencjach podatkowych małych podatników mogą przeczytać Państwo >>TUTAJ<<

Rozliczenia kwartalne podatku od towarów i usług dla małych podatników

Mali podatnicy mają prawo wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT. Tej możliwości zostali pozbawieni z początkiem 2017 roku pozostali podatnicy podatku od towarów i usług. Aby korzystać z rozliczeń kwartalnych podatku VAT oprócz posiadania statusu małego należy spełniać dodatkowe ustawowo określone warunki. Możliwości dokonywania rozliczeń kwartalnych pozbawiono podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Dodatkowo z rozliczeń kwartalnych nie mogą korzystać podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych tj. z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Mali podatnicy rozliczający się kwartalnie składają deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, czyli do 25 kwietnia za I kwartał, do 25 lipca za II kwartał, do 25 października za III kwartał i do 25 stycznia za IV kwartał. W tych terminach należy również dokonać zapłaty podatku. Podobnie jak w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, jeśli termin ten przypada w weekend bądź święto ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Aby skorzystać z rozliczeń kwartalnych podatku VAT należy o tym fakcie pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając formularz aktualizacyjny VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa (tj. odpowiednio do 25 lutego, 25 maja, 25 sierpnia lub 25 listopada). Zmiana sposobu rozliczeń podatku VAT z miesięcznego na kwartalny jest zatem możliwa aż 4 razy w roku. Należy jednak mieć na uwadze, że zrezygnować z kwartalnej formy rozliczania podatku VAT można nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów jej stosowania. Wymagane jest także uprzednie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianie metody rozliczeń podatku VAT z kwartalnych na miesięczne.

Metoda kasowa – na czym polega?

Mali podatnicy moją również możliwość wyboru rozliczeń podatku VAT metodą kasową.  Podatnicy korzystający z tej metody w odmienny sposób określają moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 21. Ustawy o podatku od towarów i usług: Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

Przy wyborze tej metody obowiązek podatkowy do VAT powstaje więc dopiero w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. Wyjątek stanowi sprzedaż świadczona na rzecz osób, które nie rozliczają podatku VAT-u czyli ostatecznego konsumenta bądź podatnika zwolnionego z VAT – wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ponadto zgodnie z Art. 86 ust. 10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Mali podatnicy korzystając z metody kasowej mogą zatem odliczyć podatek naliczony, a więc obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe dopiero w kwartale, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury.

Korzystając z metody kasowej mali podatnicy obligatoryjnie składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Dodatkowo faktury przez nich wystawiane muszą zawierać wyrazy „metoda kasowa”.

Aby korzystać z metody kasowej należy o tym fakcie pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosowana metoda kasowa (tj. odpowiednio do 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca lub 30 września). Rezygnacja z metody kasowej jest możliwa dopiero po upływie 12 miesięcy, w trakcie których podatnik rozliczał się tą metodą. Wymagane jest również uprzednie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosowano metodę kasową.

Krótko o zaletach i wadach obu rozwiązań

Metoda kasowa pozwala podatnikowi na zapłatę podatku VAT dopiero wtedy, gdy faktycznie otrzyma od kontrahenta należność za dostarczone towary lub wykonane usługi. Może to być korzystne dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z długimi terminami płatności oraz dla podatników, których kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Z drugiej jednak strony podatnicy korzystający z tej metody nie mogą też wykazać podatku naliczonego dopóki sami nie zapłacą swoim kontrahentom.

Rozliczenia kwartalne z pewnością pozwalają ograniczyć ilość formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz wykonywaniem co miesięcznych przelewów. Deklaracje podatkowe VAT-7K są składane tylko cztery razy w roku. Rozliczenia kwartalne w podatku VAT nie będą jednak korzystne dla wszystkich podatników. Podatnicy którzy wykazują regularnie kwoty podatku do zwrotu, korzystając z rozliczeń kwartalnych musieliby dłużej czekać na zwrot podatku. Termin zwrotu podatku przed Urząd Skarbowy jest bowiem liczony od dnia złożenia deklaracji. Rozliczenia miesięczne pozwalają szybciej otrzymać należną gotówkę.

Mały podatnik ma niewątpliwie możliwość wyboru najkorzystniejszego dla siebie sposobu rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Tych możliwości są pozbawieni podatnicy osiągający wyższy roczny obrót ze sprzedaży. Będąc małym podatnikiem warto rozważyć z których uproszczeń podatkowych skorzystać.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Zobacz także

Skomentuj