Alert! Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do 30 września!

Do 30 września br. pozostają w mocy także obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy związane z zagrożeniem epidemicznym.

 

28 sierpnia br. w Rządowym Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Celem rozporządzenia jest ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Jakie zmiany wnosi rozporządzenie?

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego z 31 sierpnia do 30 września 2022 roku.

Wspomniany dokument przywraca także obowiązek dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania na papierze w terminie 14 dni roboczych od wpisania na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne oraz wprowadza regulację, zgodnie z którą świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić wniosek o przywrócenie na listę oczekujących nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę, bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Najnowsze regulacje wprowadzają także przepis przejściowy, zgodnie z którym świadczeniobiorca zobowiązany będzie do dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 

 Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że zawarte w nim regulacje mają wejść w życie już dziś, tj. 31 sierpnia 2022 roku.

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj