Skutki podatkowe używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Dyrektor KIS wydał w minionym miesiącu interpretację indywidualną dotyczącą skutków używania aut służbowych przez pracowników na gruncie ustawy o VAT. Czego można się z niej dowiedzieć?

 

Sprawa dotyczy spółki, która zatrudniając pracowników udostępnia im samochody służbowe do wykonywania zadań służbowych, ale również umożliwia im korzystanie z tych aut do celów prywatnych, na podstawie podpisanych umów. Wątpliwości spółki dotyczyły trzech kwestii. Szczegóły poniżej.

 

Używanie służbowego auta do celów prywatnych a rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej

Spółka zadała Dyrektorowi KIS następujące pytanie: „Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?”. Dyrektor KIS i stwierdził, że w zakresie czynności polegających na odpłatnym udostępnieniu pracownikom pojazdów samochodowych w celach prywatnych spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2023 roku, ponieważ:

  • pracownik spółki otrzymuje jedno świadczenie złożone (kompleksowe), w którym usługą główną (zasadniczą) jest usługa odpłatnego udostępnienia pojazdu służbowego do celów prywatnych, a wykonywane czynności dodatkowe (zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych) stanowią jedynie element pomocniczy świadczenia usługi zasadniczej, które to czynności dla pracownika nie stanowią celu samego w sobie i wchodzą do podstawy opodatkowania dokonanej jednolitej usługi;
  • udostępnianie pracownikom pojazdów samochodowych (nie jest dostawą paliwa) jest świadczeniem usług przez podatnika na rzecz swoich pracowników i stanowi czynność zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania (pozycja 34 załącznika), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Kod GTU_02 w JPK_VAT a używanie auta służbowego do celów prywatnych

Spółka chciała wiedzieć ponadto „czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego stanowi też dostawę paliwa i wiąże się z obowiązkiem oznaczenia faktury w pliku JPK kodem GTU_02?”. W odpowiedzi Dyrektor KIS i stwierdził, że w związku z tym, iż mamy do czynienia ze świadczeniem usługi kompleksowej, czynność obciążenia kosztami pracownika (tylko jako element cenotwórczy usługi udostępnienia) nie stanowi czynności dostawy paliwa, a dokument potwierdzający to obciążenie nie podlega oznaczeniu kodem GTU_02 w pliku JPK.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a faktura za korzystanie z auta służbowego prywatnie

Spółka zapytała również Dyrektora KIS o to, „w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy po stronie Spółki z tytułu obciążenia pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych?”. Dyrektor KIS i stwierdził, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi udostępniania samochodów pracownikom powstanie z chwilą upływu terminu płatności za przedmiotową usługę (jest to usługa rozumiana jako świadczona na podstawie umowy nienazwanej, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, gdzie usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia; w takiej sytuacji spółka nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz pracowników jako osób fizycznych nie będących podatnikami VAT). Gdyby jednak spółka wystawiła fakturę za ww. usługę przed upływem terminu płatności, wówczas obowiązek podatkowy powstałby z chwilą wystawienia tej faktury.

Co do zasady, w przypadku świadczenia ww. usług (tj. usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT) nie istnieje obowiązek wystawienia faktury ani osobie fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, ani pracownikowi (również rozumianemu jako osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT). Równocześnie nie ma przeszkód, żeby spółka dobrowolnie wystawiała pracownikom faktury za przedmiotowe usługi, albo robiła to na żądanie pracowników. Powinna jednak mieć na uwadze, że fakt wystawienia faktury nie pozostanie bez wpływu na powstanie obowiązku podatkowego (zwłaszcza gdy zostanie wystawiona przed terminem płatności za usługę).

 

Z pełną treścią omówionej interpretacji można się zapoznać tutaj >> 0114-KDIP1-3.4012.270.2023.2.AMA <<  

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Specjalista ds. księgowości, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj