Dyrektywa FASTER - jest porozumienie polityczne w sprawie procedury dotyczącej podatku u źródła

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych wypracowała porozumienie dotyczące dyrektywy FASTER – o szybszym i bezpieczniejszym mechanizmie ulg w nadmiernym podatku u źródła (WHT), której celem jest m.in. pobudzenie inwestycji transgranicznych i zwalczanie nadużyć podatkowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

 

Podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, które miało miejsce 14 maja 2024 roku, Ministrowie Finansów państw członkowskich Unii Europejskiej wypracowali polityczne porozumienie (podejście ogólne) w sprawie dyrektywy „Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes” (w skrócie FASTER). Inicjatywa ta ma sprawić, że ”inwestorzy transgraniczni, krajowe organy podatkowe i pośrednicy finansowi, tacy jak banki lub platformy inwestycyjne, będą dysponować bezpieczniejszymi i wydajniejszymi procedurami dotyczącymi podatku u źródła w UE” – podano w komunikacie po posiedzeniu.

Szefowie resortów finansów podjęli decyzję o wydłużeniu czasu wejścia w życie dyrektywy, pierwotnie zaplanowanego na 1 stycznia 2027 roku. Aktualnie wyznaczonym terminem na dostosowanie krajowej legislacji do przepisów dyrektywy dla państw członkowskich jest 31 grudnia 2028 roku. Nowe regulacje mają mieć zastosowanie od 1 stycznia 2030 roku.

 

„Dostosowanie naszych procedur uzyskiwania ulgi podatkowej ma zasadnicze znaczenie dla usprawnienia funkcjonowania unii rynków kapitałowych. Cieszę się, że udało się nam porozumieć w sprawie tego istotnego projektu, który pomoże też dużo skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe. Sprawi, że inwestowanie w innych krajach będzie łatwiejsze, oraz, miejmy nadzieję, zachęci zwłaszcza inwestorów detalicznych do inwestowania na europejskich rynkach finansowych, na czym ostatecznie skorzysta cała gospodarka.” – podkreślił belgijski minister finansów, Vincent Van Peteghem.

 

Jaki jest cel dyrektywy FASTER w kontekście WHT?

Obecnie przedsiębiorcy mieszkający za granicą, dokonujący inwestycji transgranicznych, muszą się liczyć z tym z koniecznością odprowadzenia podatku u źródła (Withholding tax, tj. WHT) od wypłaconych dywidend (od akcji i udziałów) oraz od odsetek (od obligacji) w kraju inwestycji oraz w kraju rezydencji. Choć umowy między państwami członkowskimi mają regulować kwestię podwójnego opodatkowania, w rzeczywistości procedury zwrotu nadwyżki podatku u źródła są niezwykle zróżnicowane w poszczególnych krajach unijnych i często obowiązują w formie papierowej oraz dodatkowo w językach ojczystych. To wszystko sprawia, że procedury uzyskiwania ulgi lub zwrotu podatku są długie, kosztowne i uciążliwe. Ponadto mogą stwarzać okazję do oszustw podatkowych na wielką skalę.

Próbą rozwiązania tego problemu jest zaproponowana przez Komisję Europejską dyrektywa FASTER, która ma wprowadzić m.in. ujednolicony cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej (eTRC), a także dwa mechanizmy ulg.

Certyfikat ma pozwolić inwestorom na skorzystanie z przyspieszonych procedur uzyskiwania ulgi w podatku u źródła (państwa członkowskie zapewnią zautomatyzowany proces wydawania cyfrowych certyfikatów rezydencji podatkowej osobom fizycznym lub podmiotom uznanym za rezydentów w ich jurysdykcji do celów podatkowych). Z kolei jeśli chodzi o procedury, mają one stanowić uzupełniające i przyspieszone narzędzie wobec już istniejących rozwiązań standardowych dotyczących zwrotu podatku z tytułu ulgi w podatku u źródła. Pierwsza z nich, czyli „ulga u źródła”, to procedura stosowania odpowiednich stawek podatku podczas wypłaty odsetek lub dywidend, natomiast druga – „szybki zwrot”, to system umożliwiający szybszy zwrot podatku naliczonego po wyższej, krajowej stawce.

 

„Dostosowanie naszych procedur ulg podatkowych jest nieodzowne, jeśli chcemy poprawić funkcjonowanie unii rynków kapitałowych. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia w sprawie tego ważnego projektu, który pomoże też znacznie skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe. Pozwoli on łatwiej inwestować w innych krajach i – miejmy nadzieję – zachęci zwłaszcza inwestorów detalicznych do inwestowania na europejskich rynkach finansowych, co przyniesie korzyści całej gospodarce.” – powiedział Vincent Van Peteghem.

 

Więcej na temat dyrektyw FASTER pisaliśmy tutaj >> Uproszczenie i zwiększenie skuteczności procedur WHT od 2027 roku? << 

 

Będą możliwe wyjątki przy stosowaniu dyrektywy FASTER

Zgodnie z postanowieniami Rady z 14 maja 2024 roku, państwa członkowskie będą zobowiązane do stosowania procedur przyspieszonych, jeśli przewidują ulgę w nadmiernym podatku u źródła od dywidend wypłacanych z tytułu akcji w obrocie publicznym. Równocześnie każdy kraj członkowski będzie miał możliwość pozostania przy swoich dotychczasowych procedurach, pod warunkiem, że obecnie obowiązujący system stosuje się do nadwyżki podatku u źródła od dywidend wypłacanych z tytułu akcji znajdujących się w obrocie publicznym wyemitowanych przez rezydenta w ich jurysdykcji, a ich współczynnik kapitalizacji rynkowej znajduje się poniżej progu 1,5 proc. Wyjątek ma dotyczyć również krajów, które zapewniają zwolnienie z nadwyżki WHT od odsetek płaconych od obligacji w obrocie publicznym. Rada ECOFIN, w skład której wchodzą ministrowie finansów i gospodarki krajów będących członkami Unii Europejskiej, zaproponowała wyżej opisane wyjątki w odpowiedzi na zastrzeżenia części państw. Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tychże wyjątków będzie jednak stanowić pewną przeszkodę w zakładanej harmonizacji procedur.

 

 

 Projekt FASTER podlega specjalnej procedurze ustawodawczej, w której Rada podejmuje decyzje jako jedyny prawodawca (wymagana jest jednomyślność Rady). Teraz projektowane przepisy dyrektywy FASTER mają zostać ponownie skonsultowane z Parlamentem Europejskim (po zmianach wprowadzonych w toku negocjacji), który w kwestiach podatkowych pełni rolę doradczą. Uzgodniony tekst zostanie następnie zweryfikowany pod względem prawno-językowym, po czym dyrektywa zostanie formalnie przyjęta przez Radę przed publikacją w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie we wspomnianych na początku terminach.

 

Masz wątpliwości odnośnie podatku u źródła? >> Skontaktuj się z doradcami podatkowymi Grant Thornton i zyskaj pewność << 
redakcja: Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj