Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się z tego obowiązku upływa w dniu 2 maja 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku został zniesiony obowiązek dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych. Obecnie druki PIT-36 i PIT-36L nie posiadają rubryk, w których wskazywano dotychczas informację o dołączaniu do zeznania podatkowego takiego sprawozdania. Wynika to ze zmienionej ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, która mówi, że podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi rachunkowe zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go do urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania.

Powyższy zwrot “w terminie złożenia zeznania” oznacza, że podatnik może sprawozdanie finansowe złożyć do urzędu skarbowego:

  • przed złożeniem zeznania PIT tj. data złożenia PIT jest datą późniejszą niż przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego,
  • w dniu złożenia zeznania PIT tj. w dniu, gdy jest składane zarówno zeznanie PIT, jak i sprawozdanie finansowe,
  • po złożeniu zeznania PIT tj. data złożenia PIT jest datą wcześniejszą niż przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego.

Niezależnie od wymienionych powyżej możliwości podatnicy PIT zobowiązani są do zachowania terminu złożenia zeznania, który jest wyznaczony w Ustawie na 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2016 r. ostateczny termin złożenia zeznania PIT to 2 maja 2016 roku (gdyż 30 kwietnia wypada w tym roku w sobotę), tym samym jest to termin ostatecznego przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Uwaga!:

ewentualny brak zatwierdzenia sprawozdania w terminie do 2 maja 2016 r. nie zwalnia podatników PIT od złożenia sprawozdania finansowego, złożenie niezatwierdzonego sprawozdania finansowego do urzędu w terminie do 30 kwietnia danego roku (2 maja 2016 r.) nie wiąże się z koniecznością ponownego składania sprawozdania, gdy już zostanie ono zatwierdzone.

Więcej o terminach składania deklaracji  >>TUTAJ<<

Anna Ślasa
Menedżer

Zobacz także

Skomentuj