Na dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących podatku u źródła oraz exit tax Ministerstwo Finansów zawiesiło termin ich stosowania do końca bieżącego roku.

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów weszły w życie 28 czerwca br. i kolejny raz przedłużyło vacatio legis dotyczące obowiązków określonych w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (pobór podatku u źródła) oraz termin wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków dla podatników PIT.

WHT

Zmiany zasad pobierania WHT od wypłat dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz płatności na rzecz zagranicznych podmiotów zasadniczo zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Na mocy poprzedniego rozporządzenia stosowanie części z nich odroczono do 30 czerwca 2019 r., po czym na dwa dni przed ich wejściem w  życie odroczono termin ich stosowania do 31 grudnia 2019 roku.

Generalnie założenie zmiany jest takie, że płatnik będzie musiał natychmiast pobrać podatek, jeżeli płatności (odsetek, dywidend, należności licencyjnych) na rzecz podatnika od tego samego płatnika przekroczą w ciągu roku wartość 2 mln zł.

„Wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2019 r. wypłat należności: 1) innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 7–9 na rzecz podatników, o których mowa w § 2 ust. 2, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników; 2) z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy. § 5. Przepisy § 2–4 stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.”

Exit tax

Przedłużenie podatnikom PIT terminu wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków polega na odroczeniu terminu zapłaty PIT aż do momentu zbycia lub utraty składnika majątku przeniesionego za granicę, lecz nie dłużej niż do końca 2021 r. 

Jego celem jest ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych.

Ponadto w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające nowe wzory formularzy (weszło w życie 13 czerwca 2019 r.):

  • deklaracji o wysokości dochodu z nierealizowanych zysków PIT-NZ,
  • deklaracji o wysokości dochodu z nierealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku PIT-NZS,
  • informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków PIT/NZI.

oprac. HZK za Center of Excellence, outsourcing

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj