Tarcza 4.0 - co rząd chce zmienić dla biznesu?

Sejm przyjął projekt kolejnej pakietowej ustawy – Tarczy Antykryzysowej 4.0 w minioną środę, tj. 20 maja br. Jakich zmian mogą się spodziewać przedsiębiorcy? Skrót informacji poniżej.

 

Rząd zapewnia, że zaproponowany kształt przepisów ma przede wszystkim chronić polskie przedsiębiorstwa, miejsca pracy oraz konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Co zatem planuje rząd w Tarczy 4.0?

 

Zapisy projektu Tarczy 4.0 dla biznesu i samorządów

W tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 4.0, tj. projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw  znalazły się zapisy na temat m.in.:

 • rozszerzenia zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy podatku dochodowego (w tym darowizn przekazanych m.in. na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych),
 • umożliwienia odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą, z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych między 1 stycznia br. a 30 września br. wskazanym podmiotom, m.in. placówkom oświatowym,
 • umożliwienia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od 1 stycznia br. do 30 września br., np. na przeciwdziałanie COVID-19, podmiotom wykonującym działalność leczniczą albo placówce oświatowej,
 • łatwiejszego dostępu do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania,
 • zawieszenia obowiązku spłacania kredytu zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej,
 • dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm,
 • czasowej, zwiększonej ochrony polskich firm (gdy spadły ich wyceny) przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE,
 • ułatwień dla wykonawców przetargów i zamawiających,
 • osłony finansowej dla samorządów.

 

Proponowane zmiany dla rynku pracy w Tarczy 4.0

W projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0 znalazł się również cały szereg zapisów z zakresu prawa pracy (wspominaliśmy o tym tutaj >>), w tym m.in. dotyczących:

 • przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci, którym prawo to zostało odebrane w tarczy 3.0 (tj. dzieci zdrowych do 8 r. ż., mimo otwarcia placówki edukacyjno-opiekuńczej),
 • doprecyzowania zasad wykonywania zdalnej pracy,
 • czasowego zawieszenia obowiązku odbierania zaległych urlopów, tj. do 30 września br., oraz wysłania pracowników na zaległy urlop bez ich zgody,
 • możliwości otrzymania wsparcia z FGŚP przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 KP albo obniżeniem wymiaru czasu pracy,
 • umożliwienia wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji przez pracodawców i zleceniodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • ograniczenia kwoty odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, bądź umowy zlecenia.

 

Planowane wejście w życie dla większości wspomnianych przepisów ma nastąpić po dniu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Dokument znajduje się w fazie projektu. Będziemy informować o szczegółach po opublikowaniu ustawy.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton
źródła: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=382, https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow-w-kolejnej-pakietowej-ustawie-ktora-zlozy-sie-na-tarcze-antykryzysowa

Zobacz także

Skomentuj