Ochrona polskich spółek jest jednym z głównych celów wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Tarczy 4.0. W jaki sposób ustawodawca zamierza chronić polskie przedsiębiorstwa przed wrogimi przejęciami?

 

4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 4.0. Jednym z jej elementów były tzw. przepisy antyprzejęciowe. Jak informuje serwis rządowy, ze względu na sytuację ekonomiczną wynikającą z COVID-19, wycena polskich spółek mogła stać się zbyt niska. Groziło to zwiększeniem liczby wrogich przejęć, czyli przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami bez zgody ich zarządu. Przepisy zawarte w Tarczy 4.0 mają temu skutecznie zapobiec. Zostały stworzone na wzór rozwiązań obowiązujących w Niemczech, Francji czy Włoszech.

 

Co zakładają przepisy antyprzejęciowe Tarczy 4.0?

Przede wszystkim to UOKIK będzie decydował, czy daną transakcję zakwalifikować jako wrogie przejęcie, czy też nie. Kontroli będą podlegały transakcje nabycia co najmniej 20% udziałów w polskiej spółce. Na rządowej stronie można przeczytać ponadto:

 

 „Od momentu wejścia w życie przepisów każda inwestycja, objęta przepisami niniejszej ustawy, skutkująca nabyciem, osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji dokonana przez podmioty z siedzibą lub obywatelstwem (dla osób fizycznych) poza krajem członkowskim Unii Europejskiej objęta zostanie nadzorem Prezesa Urzędu.”


Wprowadzone przepisy antyprzejęciowe mają obowiązywać przez dwa lata. Dodatkowo ustawa wprowadza zapisy będące podstawą wymiany (poprzez punkt kontaktowy) informacji o inwestycjach zagranicznych między państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.

 

Kogo obejmą nowe przepisy antyprzejęciowe?

Ochronę otrzymają spółki, które istotnie wpływają na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i porządek, tj.:

  • prowadzące działalność gospodarczą związaną z: energią elektryczną, paliwami, gazem, telekomunikacją, produkcją leków, materiałami wybuchowymi, bronią;
  • spółki publiczne;
  • spółki tworzące oprogramowanie w zakresie: energii, zaopatrzenia w gotówkę, szpitali, leków na receptę, transportu.

Wyżej wspomniane przedsiębiorstwa otrzymają ochronę ze strony UOKIK, jeśli w jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia przekroczyły równowartość przychodu osiągniętego na terenie RP w wysokości 10 mln EUR. Inwestor chcący dokonać transakcji nabycia znaczącej liczby udziałów takiej spółki, będzie musiał zgłosić ten fakt do UOKIK.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Skontaktuj się z ekspertami Grant Thornton >>  

 

Jaka sankcje grożą inwestorom za nieprzestrzeganie reguł?

Inwestor, który nie zgłosi do UOKIK chęci dokonania transakcji omówionych powyżej, poniesie karę do 50 mln PLN. Możliwa będzie również kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

oprac. Aleksandra Chmielewska za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj