Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 w roku 2023 – kluczowe informacje

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. należy zatwierdzić do 30 czerwca br. Jego przygotowanie powinno nastąpić do 31 marca 2023 r. Termin nie został wydłużony, tak jak to był w poprzednim roku. Co warto wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

 

Badanie sprawozdania finansowego polega głównie na przeprowadzeniu procedur, które służą uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Podczas badania sprawozdania finansowego zadaniem biegłego rewidenta jest stwierdzenie czy sprawozdanie finansowe oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od istotnych zniekształceń. W wydawanej opinii biegły rewident potwierdza, że sprawozdanie finansowe przestawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego. Potwierdzone zostaje również sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, zgodność pod kątem formy oraz treści z obowiązującymi daną jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową, oraz kompletność wszystkich informacji z działalności jednostki.

 


Potrzebujesz sprawdzonego narzędzia do sprawozdań finansowych? Poznaj e-sprawozdania Grant Thornton!  

 

Kto podlega badaniu sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność, wskazanych w tym przepisie podmiotówm.in. z sektora finansowego (w tym banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, SKOK-ów, funduszy emerytalnych, krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego), a także spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji. Jednostki te muszą poddać badaniu swoje sprawozdania z mocy ustawy, bez uwzględniania dodatkowych warunków.

Inaczej jest w przypadku „pozostałych jednostek” prowadzących księgi rachunkowe, takich jak np.: spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne, czy przedsiębiorstwa osób fizycznych. Takie podmioty – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – są objęte wspomnianym obowiązkiem, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
 Zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2022 z 30 grudnia 2022 r., średni kurs euro na koniec 2022 roku wynosił 4,6899 zł. Zatem równowartość w złotych określonych w ww. przepisie limitów wyrażonych w euro, przy zastosowaniu tego kursu, wynosi odpowiednio: 11.724.750 zł oraz 23.449.500 zł.

 

Terminy dotyczące sprawozdań finansowych

Terminy sprawozdawcze za 2022 r. w przypadku podmiotów, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przedstawia się następująco:

  • do 31 marca 2023 r.sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • do 30 czerwca 2023 r.zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • do 5 lipca 2023 r.złożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim rejestrze sądowym.

 

Co grozi za brak badania sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości, osoby, które nie spełnią obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, muszą liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny albo ograniczenia wolności. Wysokości kary zostały określone w przepisach Kodeksu karnego, a sąd ustala wysokość kary na podstawie okoliczności konkretnej sprawy. Ważne jest, że sankcje będą obowiązywać niezależnie od tego, czy sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone czy nie.

Zgodnie z §2a rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 22 września 2015 r., naczelnik urzędu skarbowego ma prawo wnieść oskarżenie w sprawach, w których dochodzi do naruszenia art. 79 ust. 1 UoR. Jeśli nie zostanie spełniony przepis art. 64 UoR, to osoba może ponieść konsekwencje nie tylko w postaci odpowiedzialności karnej, ale także dyscyplinarnej oraz cywilnej.

 

 Osobą odpowiedzialną za właściwe przygotowanie i poddanie obowiązkowej kontroli sprawozdania finansowego jest kierownik jednostki.


Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj