MF przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Jakie zmiany planuje resort?

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 maja br. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (pozycja w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów: 733). Rozporządzenie to:

 • wdraża w aplikacji e-US – konto jednostki organizacyjnej, umożliwiające załatwienie przedsiębiorcy większą ilość spraw drogą elektroniczną (konto to jest adresowane do jednostek organizacyjnych innych niż organy władzy publicznej, urzędy obsługujące te organy i kancelarie);
 • określa sposób wnioskowania o jego udostępnienie:
  ✓ pisemny w formie papierowej lub elektronicznej
  ✓ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji (wyłączono pełnomocnika i prokurenta)
  ✓ może zostać złożony przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające NIP
  ✓ zmiana danych zawartych w pierwotnym wniosku będzie następowała w drodze aktualizacji tego wniosku

 

 Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od dziś, tj. 15 czerwca 2023 roku, jednak bieżący etap legislacyjny wskazuje, że przyjdzie na nie jeszcze poczekać. >> TUTAJ << można sprawdzić stopień zaawansowania prac. Aktualnie jest to etap konsultacji publicznych, które miały trwać do 5 czerwca br.

 

 

Zasady korzystania z konta jednostki organizacyjnej w e-Urzędzie Skarbowym

Udostępnienie konta jednostki organizacyjnej będzie następowało bez uprzedniego wydania decyzji, a dostęp do konta zostanie przyznany dopiero od momentu rejestracji tego wniosku na koncie w e-Urzędzie Skarbowy.

Jednostki organizacyjne będą mogły korzystać z e-Urzędu Skarbowego wyłącznie za pośrednictwem osób fizycznych, a obligatoryjnym elementem wniosku będzie:

 • podanie danych identyfikujących użytkownika konta) oraz
 • zakresu uprawnień.

Wyodrębniono dwa rodzaje użytkowników mogących działać w imieniu jednostki:

 • z zakresem podstawowym,
 • z zakresem rozszerzonym (prawo do wyznaczania innych użytkowników konta i odbierania im uprawnień).

Jednostka ta będzie mogła zarządzać tym kontem przy pomocy użytkownika z zakresem rozszerzonym, bez konieczności składania wniosków aktualizujących.

 

 Po otrzymaniu informacji o utracie bytu prawnego przez jednostkę organizacyjną, odebrane zostaną uprawnienia wszystkim użytkownikom, w wyniku czego nie będzie możliwe dokonywania jakichkolwiek czynności na koncie tej jednostki.

 

Jakie uprawnienia będą mieli użytkownicy prywatni i jednostek organizacyjnych na e-US?

Użytkownik konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej uwierzytelniony przy pomocy Węzła Krajowego i aplikacji mObywatel będzie uprawniony do:

 • wyrażania i cofania zgody na doręczanie pism na konto e-Urzędu Skarbowego,
 • odbierania pism doręczanych przez organy KAS na konto e-Urzędu Skarbowego,
 • wnoszenia pism za pośrednictwem konta e-Urzędu Skarbowego,
 • podawania aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego w celu przekazywania powiadomień związanych z korzystaniem z konta e-Urzędu Skarbowego, w tym powiadomień o umieszczeniu pisma organu KAS na tym koncie,
 • przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową w zakresie w jakim dane te mogą być udostępnione temu użytkownikowi oraz występowania o te dane,
 • dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Podatnicy/płatnicy/pełnomocnicy będą mogli uzyskać ogólne informacje wynikające z ich spraw (np. stanie rozrachunków z urzędem skarbowym), jak również o konkretnej prowadzonej sprawie (np. etapie prowadzonej sprawy, wpływie pisma, planowanym terminie zakończenia sprawy itp.), z wyłączeniem informacji, których możliwość udzielenia jest ograniczona przepisami prawa, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Wdrażane rozwiązania umożliwią załatwianie większej liczby spraw elektronicznie. 

 

Nowe możliwości dla naczelników urzędów skarbowych dzięki zmianom w e-US

Projektowane zmiany mają umożliwić naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywanie, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach (…) prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj