Nowelizacja ustawy o PIT i CIT - co zmieni w amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych?

Przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP będą mogli od przyszłego roku skorzystać z opcji skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat – w określonych przypadkach. Jakich?

 

W miniony poniedziałek (tj. 28 sierpnia br.) Prezydent podpisał ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadza ona, m.in. – w określonych przypadkach – możliwość skrócenia okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat.

 

Kto skorzysta na zmianach w amortyzacji od 2024 roku?

Zmiany będą korzystne dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, którzy wytworzą we własnym zakresie środki trwałe będące budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, o ile ww. budynki i budowle będą się znajdowały na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 80% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin a przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

  • od 150% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – wtedy okres amortyzacji będzie wynosił nie mniej niż 10 lat;
  • powyżej 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – wtedy okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat.

 

 Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisów nakładających na Ministra Finansów obowiązek ogłaszania wartości wskaźników, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Omawiana nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Specjalista ds. księgowości, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj