Jakie skutki podatkowe niesie za sobą otrzymanie zwrotu z nienależnych wpłat do PPK?

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, natomiast pracownik jest zobowiązany do odliczenia tej wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko w sytuacji wypracowania nadwyżki.

 

W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), nienależne wpłaty podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę. Środki pochodzące z nienależnych wpłat:

  • pobrane z wynagrodzenia pracownika – wracają do pracownika,
  • finansowanych przez pracodawcę – podlegają zwrotowi temu pracodawcy.

 

Kwota zwrotu nienależnych wpłat

W przypadku zwrotu środków pochodzących z nienależnych wpłat do PPK, instytucja finansowa zwraca środki odpowiednio:

  • w kwocie równej nienależnym wpłatom – w przypadku, kiedy za dokonane wpłaty nie zostały nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego albo jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego bądź wpłaty nie zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego;
  • w kwocie niższej niż nienależne wpłaty – w sytuacji, kiedy za dokonane wpłaty zostały nabyte jednostki uczestnictwa albo wpłaty zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe, a zwrócone kwoty pochodzą z odkupienia jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek rozrachunkowych po niższej cenie;
  • w kwocie wyższej niż nienależne wpłaty – w sytuacji, kiedy za dokonane wpłaty zostały nabyte jednostki uczestnictwa albo wpłaty zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe, a zwrócone kwoty pochodzą z odkupienia jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek rozrachunkowych po wyższej cenie.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4i ustawy o CIT pracodawca jest zobowiązany rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu otrzymania zwrotu środków nienależnie wpłaconych do PPK (w części finansowanej przez pracodawcę). Środki te, na podstawie art. 22 ust. 6bc ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4ga ustawy o CIT, zostały zaliczone przez niego wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Rozliczenie to podlega na zmniejszeniu kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu lub zwiększeniu przychodów o całość kwoty wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Jakie obowiązki ma pracownik?

Zwrot z tytułu wpłat do PPK, który otrzymuje pracownik (w części finansowanej przez pracownika) nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (niezależnie od tego, czy pracownik otrzyma zwróconą kwotę bezpośrednio od instytucji finansowej czy za pośrednictwem pracodawcy). Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, pracownik – w przypadku zwrotu z instytucji finansowej nienależnie wpłaconych do PPK środków finansowanych przez pracodawcę, które uprzednio stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód tego pracownika – ma obowiązek odliczyć wartość nienależnie dokonanych przez pracodawcę wpłat od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj