Wakacje składkowe dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy mają szansę na odciążenie finansowe dzięki 'wakacjom składkowym’. Projektowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zakładają ulgę dla mikroprzedsiębiorców. Dowiedz się, jakie formalności trzeba spełnić, aby skorzystać z tego nowego rozwiązania.

 

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowaną ustawą ma zostać wprowadzona instytucja „wakacji składkowych”.

 

W dokumencie oceny skutków regulacji czytamy:

„Przewiduje ona, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, jeżeli wcześniej ubezpieczony zadeklarował jego opłacanie, a także składek na  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym. W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa, w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składki. Przewidziane w projekcie rozwiązanie jest dobrowolne i skierowane jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.”

 

Podatnik, który chciałby skorzystać z wakacji składkowych będzie musiał przesyłać do ZUS:

  • deklarację rozliczeniową
  • imienny raport miesięczny z informacją o składkach na ubezpieczenia społeczne za siebie, objętych zwolnieniem
  • imienny raport miesięczny z informacją o należnej składce na ubezpieczenie zdrowotne za siebie
  • w przypadku zgłaszania do ubezpieczeń innych ubezpieczonych ‒ imienne raporty za tych ubezpieczonych.

 

Zwolnienie z opłacania składek będzie stanowić pomoc de minimus.

 

W związku z tym zwolnieniem w projekcie ustawy przewidziano również zmiany w:

  • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – poprzez dodanie punktu 160 w art. 21, który mówi, że wolne od podatku dochodowego są kwoty składek zwolnione z obowiązku ich opłacenia zgodnie z art. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – poprzez dodanie w tekście art. 10 w/w art. 21. pkt. 160; na podstawie tego przepisu również podatnicy zryczałtowanego podatku będą zwolnieni z podatku dochodowego od zwolnienia z opłacania składek.

 

 

 Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 października 2024 roku.

Outsourcing finansowo-księgowy

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Zobacz także

Skomentuj