Weszła w życie dyrektywa DAC7 – jakie nowe obowiązki mają operatorzy platform internetowych i sprzedawcy?

1 lipca 2024 roku weszły w życie nowe obowiązki dla operatorów platform internetowych i sprzedawców z branży e-commerce, będące następstwem wdrożenia dyrektywy DAC7. Co to oznacza w praktyce dla handlujących w sieci?

 

1 lipca 2024 roku weszły w życie przepisy implementujące unijną dyrektywę DAC7 (dokładniej – nowelizacja ustawy z 23 maja 2024 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw), która nakłada nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych oraz sprzedawców korzystających z tych platform. Wskutek tych zmian urząd skarbowy – w uzasadnionych okolicznościach – może wydać decyzję np. o zablokowaniu konta podatnika oraz zajęciu środków pozyskanych z tytułu sprzedaży na platformie internetowej. Nadrzędnym celem zmian jest bowiem uszczelnienie systemu podatkowego i skuteczniejsza walka z oszustwami podatkowymi, dzięki lepszej wymianie informacji podatkowych o sprzedawcach działających za pośrednictwem platform cyfrowych (gł. transgranicznie) pomiędzy organami administracji finansowej poszczególnych państw UE. Co dokładnie zmieniło się w branży e-commerce od 1 lipca br.?

 

Kogo obejmuje DAC7?

Operatorami platform, w myśl ustawy, są podmioty udostępniające sprzedawcom platformę do przeprowadzania transakcji handlowych. Z kolei platformą może być każda forma oprogramowania, strona internetowa lub aplikacja mobilna, na której możliwe są poniższe działania:

  • sprzedaż towarów,
  • świadczenie usług osobiście,
  • wynajem nieruchomości lub ich części (np. pokoje, garaże, parkingi),
  • wynajem środków transportu.

 

Przykładami ww. platform, wymienionymi przez resort finansów, są np. internetowe platformy e-handlu, platformy rezerwacji noclegów, najmu środków transportu, czy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

 

 UWAGA! Nie wszystkie platformy będą objęte regulacjami. Wyłączone zostaną m.in. platformy działające jako typowe sklepy internetowe (we własnym imieniu), platformy przetwarzające tylko płatności, tablice ogłoszeń oraz porównywarki cen (przekierowujące użytkowników do zewnętrznych serwisów).

 

Operatorami platform mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub trusty, ale także w definicji mieszczą się umowy, na podstawie których realizowane są wspólne zadania lub cele, takie jak spółki cywilne.

 

 WAŻNE! Krajowe regulacje obejmują również operatorów platform spoza UE, o ile nie są zarejestrowani w żadnym innym kraju członkowskim UE.

 
 
Jakie nowe obowiązki doszły operatorom platform cyfrowych?

Dyrektywa DAC7 nakłada na operatorów platform cyfrowych dwie główne grupy obowiązków:

  • obowiązki sprawozdawcze,
  • obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności.

 

Platformy takie jak Allegro, OLX, Nocowanie.pl, Uber czy Bolt, muszą przekazywać elektronicznie dane w postaci zbiorczej na temat sprzedawców Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz informować sprzedawców o zaraportowanych transakcjach ich dotyczących. Informacje te obejmują m.in. liczbę transakcji oraz wartość uzyskanych dochodów.

 

Obowiązki operatorów dotyczące należytej staranności obejmują gromadzenie i weryfikację danych o sprzedawcach, w tym odnośnie określenia rezydencji podatkowej. Część procedur należytej staranności należy dopełnić do 31 grudnia 2024 r.

 

Kiedy operatorzy platform internetowych muszą zaraportować dane i za jakie okresy?

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, a pierwszy termin przesłania informacji drogą elektroniczną to 31 stycznia 2025 roku. Obowiązują dwa okresy sprawozdawcze:

  1. za rok 2023,
  2. za rok 2024.

Dla każdego roku należy złożyć odrębne sprawozdanie.

 

  UWAGA! Obowiązki raportowe dotyczą także tych podmiotów, które obecnie nie są operatorami platform, ale działały w ten sposób przed wejściem ustawy w życie.

  
 

Limity i konsekwencje dla sprzedawców z branży e-commerce

Sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego samego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło 2 tysiące euro, są obecnie objęci obowiązkiem raportowania. W przypadku usług, raportowana musi być każda transakcja.

 

 Fiskus ma prawo do zablokowania konta bankowego oraz zajęcia środków pozyskanych z tytułu sprzedaży w przypadku tych sprzedawców, którzy nie dopełnią obowiązków wynikających z nowelizacji.

 

Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie zainteresowana danymi o sprzedawcach, którzy w danym roku wykonali mniej niż 30 transakcji o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 tysiące euro. Ponadto podmiotami, których nie dotyczą nowe obowiązki, są m.in. podmioty notowane na giełdzie czy prowadzące profesjonalną działalność hotelarską. Jeśli operator udostępnia platformę jedynie takim sprzedawcom, wówczas musi składać informacje sprawozdawcze jako „wyłączony operator platformy”.

 

Niezbędna indywidualna analiza biznesowa

Podmioty udostępniające platformy cyfrowe oraz operujące za ich pośrednictwem powinny przeanalizować nowe przepisy i ocenić, czy obejmują one ich działalność. Niezbędne jest uwzględnienie w tej analizie definicji wprowadzonych przez ustawodawcę, dotyczących: „platformy”, „operatora platformy”, „sprzedawcy”, „wyłączonego sprzedawcy” oraz „wyłączonego operatora platformy”.

 

Doradcy podatkowi Grant Thornton służą pełnym wsparciem w powyższym zakresie.

Masz wątpliwości odnośnie dyrektywy DAC7? >> Skontaktuj się z doradcami podatkowymi Grant Thornton i zyskaj pewność << 

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj