Prostsza rachunkowość w małych firmach i NGO

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Głównym ich celem jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Posłowie poparli większość senackich poprawek upraszczających księgowość małych firm.

Parlamentarzyści zgodzili się na poprawkę, która pozwala stosować uproszczoną księgowość także organizacjom pozarządowym (tzw. sektor NGO), których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. zł rocznie. Pierwotny projekt rządowy ustalał ten limit na poziomie 50 tys. zł.

Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, zawierające:

  • uproszczony bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje dodatkowe z ograniczoną ilością danych.

Zniesiono także obowiązek sprawozdania z działalności – pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną ujawnione w informacji dodatkowej. Ponadto małe firmy zwolnione będą z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z dyrektywą unijną za małe firmy uznaje się m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają, co najmniej dwa z trzech kryteriów:

  • suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł);
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł),
  • przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Proponowane regulacje przewidują, że do jednostek małych będą mogły zostać zaliczone także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro.

Według szacunków rządu nowe propozycje będą dotyczyły przeszło 40 tys. jednostek, co pozwoli zredukować redukcji koszty związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych sięgających nawet 61 mln zł. Nowe regulacje miałyby zastosowanie począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Teraz ustawa czeka na aprobatę prezydenta.

Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzający/Partner
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj