JPK CIT wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku – jaki jest etap prac?

Resort finansów konsekwentnie potwierdza, że nie planuje odroczenia wejścia w życie JPK CIT. I dalej pracuje nad przepisami. Jaki jest obecny stan założeń?

 

Jeszcze tyko do 28 marca można zgłaszać opinie na temat struktur logicznych dotyczących JPK CIT, tj. JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST. Wraz z uzasadnieniem należy je przesyłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl.

Resort finansów poinformował 14 marca br., że po przeanalizowaniu wszystkich propozycji i uwzględnieniu ustaleń wypracowanych m.in. podczas konferencji uzgodnieniowej, udostępni nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr z wykazu 825). Obecna wersja projektu rozporządzenia – z 18  marca br. – jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379367 (nowa pojawi się również pod tym samym linkiem).
Powyższe konsultacje są kolejnym już etapem na drodze wypracowywania rozwiązań odnośnie JPK CIT.

 

Jakie są najnowsze założenia odnośnie JPK CIT?

Podczas obecnej fazy uzgodnień podatkowych resort finansów poprosił o uwzględnienie poniższych dodatkowych założeń.

 1. Węzeł ZOIS musi zawierać wszystkie konta rachunkowe jednostki, na których w roku obrotowym dokonywane były zapisy.
 2. Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w węźle RPD pokazują zerowe wartości.
 3. Znacznik INNE może zostać zastosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie jest możliwe przypisanie treści konta do pozostałych znaczników.
 4. Możliwe jest użycie maksymalnie dwóch znaczników do jednego konta. Prawidłowe jest przypisanie jednego znacznika do wielu kont księgowych.
 5. W przypadku znaczników RPDIV_RKGIV oraz RPEIII_RKHIII ich użycie jest dozwolone, jeżeli  podmiot nie prowadzi wyodrębnionych kont dla których możliwe jest użycie znaczników: RPDIV_RKGIV_ZC, RPDIV_RKGIV_WF, RPDIV_RKGIV_P lub  RPEIII_RKHIII_ZCP, RPEIII_RKHIII_WF, RPEIII_RKHIII_P.
 6. Znaczniki PD1 – PD6 stosowane są w przypadku wyodrębnienia kont służących rozliczeniu podatku dochodowego. W przypadku stosowania dla celów rozliczenia podatku dochodowego kont pozabilansowych należy stosować odpowiednio znaczniki PD1_PB – PD6_PB.
 7. Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta należy wskazać, o ile został nadany. W węźle „Kontrahenci” należy wskazać tylko kontrahentów, których identyfikatory zostały użyte w węźle „Dziennik”.

 

Jakie dane trzeba uzupełnić wobec JPK_KR?

Księgi prowadzone obecnie przez podatników w formie JPK_KR – zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu rozporządzenia odnośnie JPK CIT – powinny zostać uzupełnione przez podatników o następujące dane:

 • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika;
 • w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – nr identyfikujący fakturę lub fakturę korygującą w KSeF (co może ulec zmianie w związku z odroczeniem wejścia w życie KSeF – przyp. aut.);
 • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe, wykazywane wg słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe (określonego w treści rozporządzenia);
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
  • w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – nr identyfikujący fakturę w KSeF ( – przyp. aut.),
  • określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,
  • numer NIP kontrahenta podatnika;
 • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym; należy przez to rozumieć obowiązek określenia – na poziomie poszczególnych zapisów:
  • kosztów podatkowych niebędących kosztem bilansowym,
  • kosztów bilansowych niebędących kosztem podatkowym,
  • przychodów podatkowych niebędących przychodem bilansowym,
  • przychodów bilansowych niebędących przychodem podatkowym,
  • przychodów niepodlegających opodatkowaniu,
  • kosztów związanych z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu,
  • dochodów wolnych od podatku;
 • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

 

Po co MF wprowadza JPK CIT i kogo najpierw obejmą nowe obowiązki?

JPK CIT będzie polegało na prowadzeniu – wyłącznie elektronicznie – ksiąg rachunkowych oraz składaniu corocznych (również elektronicznych) raportów w terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego) do urzędu skarbowego, na podstawie danych z tych ksiąg. Celem tej reformy jest zapewnienie urzędnikom skarbowym regularnego wglądu w księgi rachunkowe podatników CIT, zamiast – jak do tej pory – dostępu do określonych informacji jedynie na wezwanie organów podatkowych i w trakcie prowadzenia czynności służbowych. Ma to zapewnić porównywalność danych ze składanych przez podatników ewidencji z danymi ze sprawozdań finansowych, JPK_VAT i KSeF, a tym samym umożliwić skuteczniejsze typowanie podatników do kontroli, także dzięki możliwości samodzielnego ustalenia wyniku podatkowego CIT przedsiębiorcy przez skarbówkę.

JPK CIT ma być wprowadzane w etapach:

 1. od 1 stycznia 2025 roku – podatkowe grupy kapitałowe i spółki osiągające przychody wyższe niż 50 mln euro;
 2. od 1 stycznia 2026 roku – pozostali podatnicy VAT, którzy składają deklaracje JPK_VAT oraz podatnicy PIT i podatnicy rozliczający się ryczałtowo;
 3. od 1 stycznia 2027 roku – wszyscy podatnicy CIT.

 

Na czym polega wyzwanie związane z JPK CIT dla podatników?

Dla przedsiębiorstw jest to kolejna – obok KSeF – duża reforma generująca wysokie koszty. Wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz przebudowy księgi głównej i ksiąg pomocniczych, aby móc przesyłać JPK CIT. Dla podatkowych grup kapitałowych i spółek z przychodami powyżej 50 mln euro termin wprowadzenia JPK CIT jest najszybszy, co oznacza, że prace wdrożeniowe powinny trwać już od 2024 roku.

Temat JPK CIT generuje wiele wątpliwości i potencjalnych praktycznych problemów. Jeśli rok podatkowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to zeznanie za dany rok należy złożyć do 31 marca kolejnego roku, tymczasem czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest dłuższy i często zeznania CIT są korygowane. Może to skutkować wieloma wątpliwościami dotyczącymi tego, co zostanie wykazane w JPK CIT, a tym, co zostanie wykazane w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Zarówno KSeF, jak i JPK CIT budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Obydwie reformy potrzebują mnóstwa zaangażowania ze strony przedsiębiorstw w celu odpowiedniego wdrożenia rozwiązań. Warto zatem śledzić wszelkie terminy i komunikaty ich dotyczące, aby mieć odpowiednio dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

 

redakcja: Honorata Krzyś

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Specjalista ds. Księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj