Tylko do 30 czerwca czas na zatwierdzenie e-sprawozdania

Firmy rozliczające się zgodnie z rokiem kalendarzowym mają kilka ostatnich dni na zatwierdzenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2018 rok, a następnie 15 dni na złożenie raportu organom właściwym dla danej jednostki (np. do KRS-u, w przypadku firm wpisanych do tego rejestru).

 

Przedsiębiorstwa pierwszy raz od zmian w rachunkowości wprowadzonych 1 października ubiegłego roku raportują elektronicznie, zamiast w formie papierowej. Te z nich, które rozliczają się zgodnie z rokiem kalendarzowym, były zobowiązane do sporządzenia i podpisania e-sprawozdania finansowego za 2018 rok w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do końca marca br.). Następnym krokiem, po opracowaniu i podpisaniu elektronicznego raportu, jest jego zatwierdzenie przez zarząd firmy. Tu czasu zostało niewiele – tylko do końca czerwca br.

Zasadniczo sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej powinno mieć formę XML (poza dokumentami sporządzanymi wg MSR) – dotyczy to także noty podatkowej, będącej jego częścią. Nie może to być odrębny plik np. w postaci PDF-a, gdyż taką formę może mieć jedynie sprawozdanie zarządu z działalności spółki podpisywane przez zarząd elektronicznie.

 

Po zatwierdzeniu tylko 15 dni na przekazanie

Gotowe, podpisane i zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe w elektroniczne wersji należy zaraportować organowi odpowiedniemu dla danego przedsiębiorstwa w terminie 15 dni od zatwierdzenia, tj. do 15 lipca br. W przypadku firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców, tym organem jest KRS.

Podatnicy PIT mieli czas na składanie sprawozdań szefowi KAS 30 kwietnia.

Najwięcej czasu co roku mają podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy są zobowiązani do raportowania odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w ciągu 10 dni od zatwierdzenia dokumentu – tj. zazwyczaj do 10 lipca danego roku.

 

Nie tylko samo e-sprawozdanie

Warto pamiętać, że do e-KRS składa się nie tylko zatwierdzone sprawozdanie finansowe (i ew. sprawozdanie z badania, jeśli jednostka takowemu podlega), ale także uchwałę walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. Potwierdzeniem podjęcia decyzji zarządu są dokumenty sporządzone w wersji papierowej. Zeskanowane uchwały należy poświadczyć elektronie podpisem członka zarządu – tj. albo podpisem kwalifikowanym albo (na etapie składania dokumentów) przy użyciu ePUAP.

 

oprac.: HZK za DGP

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj