Sprawozdania do KNF

Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej są zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego określonych sprawozdań.

Art. 81 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że  krajowa instytucja
płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia.

Sprawozdania przekazuje się wraz z raportem z badania sprawozdania i opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia odpowiednio rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający jednostki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany zgodnie z art. 82 Ustawy o usługach płatniczych  do niezwłocznego informowania KNF o stwierdzonych w trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego okolicznościach i zdarzeniach, które mogą stanowić podstawę do wydania opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej albo odmowy wyrażenia opinii, albo wskazywać na naruszenie przepisów określających warunki wydania zezwolenia krajowym instytucjom płatniczym lub regulujących prowadzenie działalności krajowych instytucji płatniczych albo na zagrożenie kontynuowania działalności przez tę instytucję.

Zgodnie z art. 83 Ustawy o usługach płatniczych  podmioty,  które posiadają zezwolenie na świadczenia usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przekazują do Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne.

Sprawozdania te obejmują:

1) wartość posiadanych środków finansowych;

2) informację o udzielonych w danym kwartale lub roku kredytach, w tym ich liczbie, wartości oraz okresie, na jaki zostały udzielone;

3) informację o wykonanych transakcjach płatniczych, w tym ich wartości, liczbie oraz strukturze walutowej;

4) zestawienie funduszy własnych wraz ze wskazaniem poszczególnych elementów składowych i określeniem ich kwoty;

5) informację o rodzaju i zakresie działalności.

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne przekazywane powinny być za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF nieodpłatnie.

W celu uruchomienia procedury dostępu do tego systemu,  niezbędne jest wystąpienie do KNF z wnioskiem o przydzielenie dostępu do Portalu. Dostęp do systemu będą miały osoby pełniące funkcję Administratora podmiotu i Użytkownika merytorycznego. Administrator podmiotu na portalu KNF zarządza kontami Użytkowników merytorycznych i ich uprawnieniami w tym systemie. Użytkownik merytoryczny jest uprawniony do wypełniania formularzy statystycznych i przesyłania ich do KNF. Dostęp do portalu KNF zabezpieczony jest dodatkowo za pomocą wydawanych tokenów zawierających imienne certyfikaty dostępu do systemu.

Aby uzyskać dostęp do portalu należy przygotować następującą dokumentację:

– wniosek o przydzielenie dostępu do portalu KNF,

– odpis z KRS,

– regulamin korzystania z portalu KNF podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

– wniosek o przyznanie uprawnień Administratora podmiotu podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

– wniosek o założenie konta Użytkownika merytorycznego w systemie podpisany przez Administratora podmiotu.

Wzory sprawozdań kwartalnych i rocznych określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych  i statystycznych krajowej instytucji płatniczej.

Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje nie później niż w terminie 20 dni od ostatniego dnia kwartału, za który zostało sporządzone.

Z kolei dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne przekazane powinno zostać nie później niż w terminie 20 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Warto też wspomnieć, że KNF w drodze decyzji, na wniosek krajowej instytucji płatniczej,  w uzasadnionych przypadkach może zwolnić ją z tych obowiązków lub ograniczyć ich zakres.

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj