Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – pigułka informacyjna

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2023 rok i do kiedy? Kto jest odpowiedzialny za złożenie sprawozdania finansowego i jakie są sankcje za jego niezłożenie w terminie?

 

Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości powinna sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie finansowe w określonych terminach. Brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie jest poważnym naruszeniem obowiązków podmiotów gospodarczych, które może prowadzić do znaczących konsekwencji prawnych i finansowych. Jakie są terminy na złożenie sprawozdania w 2024 roku? Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2023 rok? Co grozi za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania finansowego?

 

Kto jest odpowiedzialny za złożenie sprawozdania finansowego i w jakim terminie trzeba je złożyć?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2023 rok powinno być zatwierdzone do 30 czerwca 2024 r. Art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spółki mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca 2024 roku. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca 2024 roku. Z kolei termin 15 lipca 2024 roku wyznacza graniczną datę na złożenie sprawozdania w odpowiednim rejestrze sądowym.

 

Potrzebujesz sprawdzonego narzędzia do sprawozdań finansowych? Poznaj e-sprawozdania Grant Thornton!  

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który od 1 października 2018 r. firmy składają wyłącznie w formie elektronicznej. Sporządzone, podpisane i wysłane musi zostać drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

 

Złożenie sprawozdania finansowego można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • za pośrednictwem eKRS – czyli bezpłatnej i dostępnej opcji dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wpisali swoją działalność do KRS; sprawozdanie finansowe może złożyć osoba uprawniona do reprezentowania firmy, jeśli jej numer PESEL widnieje w KRS; proces przeprowadza się w tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF);
  • za pośrednictwem portalu S24 – ta opcja oznacza odpłatne złożenie sprawozdania finansowego i dotyczy głównie spółek, w których członkami zarządu są cudzoziemcy bez numeru PESEL, czyli osoby, których numer PESEL nie widnieje w KRS; w tym przypadku raport z działalności firmy składa się przez portal S24 wraz z opłatą w wysokości 140 złotych.

 

Z kolei podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do KRS, składają zeznanie z wykorzystaniem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe przez przeznaczony do tego interfejs webAPI na stronie: https://www.podatki.gov.pl/

 

Kto odpowiada za złożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Sporządzenie i złożenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli:

  • członków zarządu spółek kapitałowych,
  • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
  • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
  • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym,
  • członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości).

 

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych w określonych przez ustawodawcę terminach ma na celu zapewnienie, że zarówno interesy uczestników obrotu gospodarczego, jak i interesy fiskalne Skarbu Państwa będą odpowiednio chronione.

Sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych zostały opisane w ustawie o rachunkowości, kodeksie karnym skarbowym i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co więcej, w kodeksie postępowania cywilnego przewidziano możliwość nałożenia przez sąd rejestrowy grzywny w postępowaniu przymuszającym.

 

 Warto mieć świadomość, że przepisy nie przewidują żadnych wyjątków odnośnie składania sprawozdania finansowego w terminie, dotyczących choćby sytuacji losowych, jak na przykład złożenie zeznania po terminie ze względu na awarię systemu czy brak prądu.

 

Odpowiedzialność karno-skarbowa za brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie

Art. 80b kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że za niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu, grozi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe, za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, które w bieżącym roku od stycznia 2024 wynosi 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 r. ma wyniesie 4 300 zł.

 

Sankcje za brak złożenia sprawozdania w terminie zgodnie z UoR

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości (UoR) za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie należy się liczyć z grzywną albo karą ograniczenia wolności:

  • karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, gdzie liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość jednej stawki dziennej – od 10 do 2000 zł;
  • karę ograniczenia wolności sąd może wymierzyć w miesiącach i latach, przy czym najniższa kara to 1 miesiąc, a najwyższa 2 lata.

 

Postępowanie przymuszające

W ramach egzekwowania przestrzegania obowiązków ustawowych przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy ma do dyspozycji procedurę tzw. postępowania przymuszającego, uregulowaną w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta procedura jest stosowana w sytuacji, gdy sąd rejestrowy zauważy, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone w wyznaczonym terminie. W takich przypadkach sąd rejestrowy wzywa zobowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy termin 7 dni na spełnienie tych obowiązków (postępowanie przymuszające).

Jeśli obowiązany nie spełni tego wymogu, sąd ma możliwość zastosowania grzywny, która jest przewidziana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji świadczeń niepieniężnych. W jednym postępowaniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 15 000 złotych. Jeżeli dwukrotne wymierzenie grzywny okaże się nieskuteczne, suma może być wyższa. Ogólna suma grzywien nałożonych w tej samej sprawie nie może przewyższać 1 000 000 złotych.

 

 WAŻNE! Dodatkowo za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie grozi: rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS oraz ustanowienie kuratora.

 

Zapytaj o ofertę na obsługę w zakresie >> Sprawozdawczość i Tax Compliance << ekspertów Grant Thornton.

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj