LT, czyli jak udokumentować likwidację środka trwałego

Środki trwałe z czasem ulegają zużyciu bądź zniszczeniu. W momencie kiedy ich dalsze używanie staje się bezcelowe, należy dokonać likwidacji.

 

Poza naturalnym zużyciem środków trwałych, likwidacja może być spowodowana również:

 • zdarzeniami losowymi, np. kradzieżą, pożarem lub powodzią,
 • decyzjami ekonomicznymi, np. potrzebą wymiany maszyn, czy też zbyt małą opłacalnością produkcji,
 • zmianą profilu działalności danego podmiotu,
 • budową nowych ŚT,
 • uszkodzeniami, czy też awariami, których z ekonomicznego punktu widzenia nie warto naprawiać.

W związku z tym, że zrezygnowanie z używania środka trwałego nie zawsze jest równoznaczne z jego rzeczywistą likwidacją, wyróżnia się dwie fazy likwidacji:

 

 • Likwidacja księgowa, która polega na wyksięgowaniu danego środka trwałego z ewidencji bilansowej i ujęciu go w ewidencji pozabilansowej do czasu fizycznego ukończenia procesu likwidacji.

Elementem niezbędnym do postawienia środka w stan likwidacji jest dokument LT – Likwidacja środka trwałego, czyli inaczej mówiąc, dokument rozchodowy. Wystawia go komisja likwidacyjna powoływana wewnątrz danej jednostki gospodarczej, natomiast kierownik tej jednostki odpowiedzialny jest za jego zatwierdzenie. W przypadku, gdy likwidacji dokonuje indywidualny przedsiębiorca, jest on jednocześnie osobą wystawiającą oraz zatwierdzającą LT.

Dowód księgowy LT powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę oraz dokładny adres jednostki wystawiającej LT,
 • numer identyfikacyjny dokumentu oraz jego datę wystawienia,
 • nazwę likwidowanego ŚT oraz jego numer inwentarzowy,
 • orzeczenie komisji likwidacyjnej zawierające powód, a także sposób likwidacji danego ŚT,
 • podpis kierownika jednostki wystawiającej LT oraz uprawnionego przedstawiciela działu księgowości,
 • podpisy osób wchodzących w skład komisji likwidacyjnej,
 • uwagi odnoszące się do likwidowanego ŚT.

Istotną kwestią w przypadku likwidacji są odpisy amortyzacyjne. Powinny być one księgowane do miesiąca, w którym został wystawiony dokument LT włącznie. Wynika to z art. 32. ust. 1.  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w którym zamieszczono następującą informację: „(…)Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru (…)”

Szablon dowodu księgowego LT można znaleźć tutaj >> (klik)

 • Likwidacja faktyczna, czyli moment fizycznego usunięcia (np. złomowanie bądź utylizacja) środka trwałego i co za tym idzie, sporządzenia protokołu fizycznej likwidacji ŚT. Dokument ten stanowi podstawę do wyksięgowania środka z ewidencji pozabilansowej, czyli jego zlikwidowania z ksiąg rachunkowych.

Protokół fizycznej likwidacji ŚT tak samo jak dowód księgowy LT powinna wystawić komisja likwidacyjna. Potrzebne są jego trzy egzemplarze – jeden dla księgowości, drugi dla pracownika, który odpowiada za gospodarowanie ŚT w danej jednostce, a trzeci dla działu, w którym likwidowany ŚT był eksploatowany.

Elementami, które powinien zawierać protokół fizycznej likwidacji ŚT są:

 • miejsce oraz data jego utworzenia,
 • pieczęć jednostki likwidującej dany ŚT,
 • numer identyfikacyjny dokumentu,
 • dane osobowe członków komisji likwidacyjnej,
 • nazwa oraz nr inwentarzowy likwidowanego ŚT,
 • sposób likwidacji, np. złomowanie
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej
 • spis załączników, np. potwierdzenie przyjęcia na złom

Szablon protokołu fizycznej likwidacji ŚT można znaleźć tutaj >> (klik)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem >> Jak udokumentować zakup środka trwałego?

 

Izabella Wasilewska
Asystent ds. księgowości
Grant Thornton

 

 

Zobacz także

Skomentuj