Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej wzrósł od 1 lipca

Wzrost minimalnego wynagrodzenia odbija się na całym szeregu stawek i wskaźników – w tym na zmianie limitu przychodów, który uprawnia do zarobkowania w formie działalności nierejestrowanej. Ile wynosi obecnie?

 

Limit miesięcznych przychodów, który uprawnia do stosowania działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej) – zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca br. wartość ta wynosi 3225 zł brutto (od stycznia do czerwca 2024 roku obowiązywała kwota 3181,50 zł). Wspomniany wzrost limitu jest związany bezpośrednio ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 1 czerwca wynosi 4300 zł brutto.

 

Co to jest działalność nierejestrowana/nierejestrowa?

Działalność nierejestrowana to forma prawna, która umożliwia prowadzenie działalności zarobkowej, zbliżonej do działalności gospodarczej, przy jednoczesnym ograniczeniu formalności. Prowadzić ją może osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 5 lat nie wykonywała działalności gospodarczej. Może również posiadać zarejestrowaną firmę, ale musi ona być zawieszona w okresie ostatnich 60 miesięcy. Jest to forma, którą stosować może rolnik, bezrobotny, urzędnik, osoba niepełnoletnia czy cudzoziemiec.

Nie jest to działalność sensu stricte gospodarcza, którą cechuje: forma zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły oraz we własnym imieniu.

 

 Ważne! Spółka cywilna nie może działać na zasadach działalności nierejestrowanej. Podobnie jak działalność, która wymaga koncesji/zezwolenia/wpisu do rejestru działalności regulowanej!

 

Jakie są zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej to:

  • brak konieczności zgłoszenia działalności i uzyskania numerów NIP oraz REGON;
  • brak konieczności opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – w przypadku sprzedaży towarów; w przypadku usług istnieje wymóg opłacania składek przez osobę będącą zleceniodawcą w stosunku do świadczeniodawcy prowadzącego działalność nierejestrowaną;
  • brak konieczności płatności zaliczek na podatek dochodowy – rozliczenie odbywa się w zeznaniu rocznym PIT-36, po uwzględnieniu wszelkich kosztów, wraz ze wszelkimi innymi dochodami, które uzyskujemy. Umożliwione jest stosowanie również wspólnego rozliczenia małżonków,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, która pozwala kontrolować zbliżanie się do wskazanego limitu przychodów; wpisy w ewidencji powinny dotyczyć sprzedaży za dany dzień i nie powinny uwzględniać transakcji późniejszych, niż z dnia następnego; forma prowadzenia uproszczonej ewidencji jest dowolna – dopuszczalna zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (np. w arkuszu Excel);
  • możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT (w przypadku przychodów nie przekraczających 200 tys. zł w skali roku); wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedawane są towary/usługi wymagające rejestracji.

 

Podstawowymi obowiązkami osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną, oprócz wspomnianych powyżej – gł. ewidencji sprzedaży i rozliczenia PIT – jest przestrzeganie praw konsumentów oraz wystawianie faktur/rachunków, jeśli zażąda tego kupujący. Niezbędne jest również przechowywanie dowodów zakupów, które jako koszty można wykazać w rozliczeniu podatkowym.

 

Jaki przychód jest uwzględniany w limicie działalności nierejestrowanej?

Wspomniany w limicie dla działalności nierejestrowanej przychód to wszystkie kwoty należne – niekoniecznie otrzymane fizycznie od klienta – po odjęciu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont (tj. obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

 

Co zrobić po przekroczeniu miesięcznego limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej?

Po przekroczeniu limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej należy – w ciągu 7 dni – zarejestrować działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w urzędzie skarbowym. Wówczas, działalność prowadzona będzie już jako regularna działalność gospodarcza, od dnia wskazanego w złożonym wniosku.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy secjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj