W związku z szeregiem zmian wprowadzonych do ustawy o CIT, pojawiło się rozporządzenie określające nowe formularze CIT-8 oraz CIT-8AB, a także szereg załączników. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Opublikowane 5 marca br. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (w Dzienniku Ustaw pod poz. 409) określa nowe wzory zeznań podatkowych: CIT-8(30) i CIT-8AB(30) oraz załączników: CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW.

 

 Nowy wzór formularza CIT/KW to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

 

Co jest powodem zmian w formularzach?

Modyfikacja dotyczy zmian związanych z pandemią oraz innych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o CIT, w efekcie której podatnicy chcący skorzystać z ryczałtu są zobowiązani do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Kogo dotyczą nowe wzory formularzy i załączników?

Rozporządzenie ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia br., z wyjątkiem przypadków, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według wzoru określonego rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. pod poz. 2337 z 2020 r. oraz pod poz. 677. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia.

 

 UWAGA! Podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym i obejmuje część 2020 roku, a do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia nie złożyli zeznania podatkowego na obecnie funkcjonującym wzorze, będą składać zeznanie według wzorów w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem.

 

Zobacz także

Skomentuj