Jak ustanowić pełnomocnika do podpisania i złożenia deklaracji podatkowej?

Procedura ustanowienia osoby, która w imieniu przedsiębiorcy będzie mogła podpisywać i składać deklaracje podatkowe nie jest skomplikowana – poniżej kluczowe informacje na ten temat.

 

Przedsiębiorca chcący mianować inną osobę pełnomocnikiem, który będzie mógł podpisywać i składać dokumenty w urzędzie skarbowym musi złożyć dokument UPL-1. Możliwe jest przekazanie upoważnienia drogą tradycyjną – podczas wizyty w urzędzie lub listowanie albo elektronicznie, przy użyciu Profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Raz złożony dokument UPL-1 jest ważny we wszystkich urzędach skarbowych i obowiązuje w okresie wskazanym przez przedsiębiorcę. Należy go złożyć przed dniem podpisania i złożenia przez pełnomocnika pierwszej deklaracji.

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?    

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.  

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT!  

 

Ustanowienie pełnomocnika – druk UPL-1

Formularz UPL-1 składa się z sześciu części. W części A zawarte są dane organu podatkowego, do którego składany jest dokument. W przypadku składania papierowej wersji formularza w urzędzie w tej części należy wpisać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Ważny jest też rodzaj podatku, który rozlicza przedsiębiorca. Inaczej jest w przypadku składania formularza w wersji elektronicznej przez największe podmioty. Wtedy należy wybrać elektroniczną skrzynkę Ministerstwa Finansów – jest to urząd właściwy do obsługi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Część B i część C zawierają podstawowe dane podatnika, płatnika lub inkasenta, który udziela pełnomocnictwa oraz dane osoby, której udzielane jest pełnomocnictwo do składania i podpisywania deklaracji. Pełnomocnikiem może zostać jedynie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych np. doradca podatkowy, pracownik biura rachunkowego lub działu księgowego. Co ważne, możliwe jest złożenie pełnomocnictwa dla kilku osób. Wtedy dla każdej upoważnionej osoby należy złożyć oddzielny formularz UPL-1.

W części D należy wykazać okres, w jakim pełnomocnictwo będzie obowiązywać.

W przypadku spółek należy wypełnić część E zawierającą dane osób, które są uprawnione do reprezentowania osoby udzielającej pełnomocnictwa. Składając ULP-1 przedsiębiorca musi go podpisać. W przypadku spółki podpis powinien złożyć reprezentant firmy, zgodnie z dokumentacją wynikającą z KRS lub umową spółki.

Złożenie dokumentu UPL-1 jest co do zasady bezpłatne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której formularz jest składany przez pełnomocnika.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Odwołanie pełnomocnika i zmiana pełnomocnictwa – druk OPL-1

Pełnomocnictwo do składania i podpisywania deklaracji przez pełnomocnika wygasa w momencie zakończenia okresu wskazanego w UPL-1. Możliwe jest również wcześniejsze odwołanie pełnomocnictwa za pomocą dokumentu OPL-1. Składany jest on do tego samego urzędu, do którego składany był formularz udzielenia pełnomocnictwa.

Podobnie jak złożenie upoważnienia, jego odwołanie również może nastąpić drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odwołanie pełnomocnictwa jest natychmiastowe i obowiązuje od chwili złożenia dokumentu OPL-1.

Za pomocą OPL-1 możliwa jest również zmiana wcześniej obowiązującego pełnomocnictwa. Zmieniając złożoną deklarację UPL-1 należy wypełnić część D formularza OPL-1, a w przypadku konieczności odwołania pełnomocnictwa należy wypełnić część E formularza OPL-1.

 

Zobacz także

Skomentuj