Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur weszło w życie!

Znasz przypadki, w których zakres danych na fakturach wystawianych od 2 listopada br. może być węższy, niż reguluje ustawa o VAT? Kiedy obowiązuje inny sposób przeliczania kwot w walutach obcych? Albo późniejszy termin wystawiania faktur?

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dot. wystawiania faktur – z jego treścią można się zapoznać tutaj >> (klik). Weszło w życie z dniem 2 listopada br. Rozporządzenie to określa: (1) przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy zakres danych, niż określony w art. 106e ustawy o VAT; (2) inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych oraz (3) późniejsze, niż określone w art. 106i, terminy wystawiania faktur.

Poprzednim obowiązującym dokumentem było rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2021 r. poz. 1105). Utraciło moc na podstawie art. 16 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 568).

Kiedy faktury mogą zawierać węższy zakres danych?

Przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy, niż określony w art. 106e ustawy o VAT, wymienione w najnowszym rozporządzeniu, obejmują:

  • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawy”);
  • świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy;
  • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
  • przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami;
  • świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Kiedy obowiązuje inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych?

Zgodnie z § 4. omawianego najnowszego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur:

Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Ponadto, jak głosi § 5 wspomnianego rozporządzenia:

Kwoty wykazywane na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

 

Kiedy obowiązują późniejsze terminy wystawiania faktur?

Późniejsze, niż określone w art. 106i ustawy o VAT, terminy wystawiania faktur obowiązują w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe. Stosowną fakturę (o której mowa w § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia) wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano daną usługę.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

oprac. HZK za Dziennik Ustaw, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj