Podatek minimalny został odroczony do końca 2023 roku. Co warto wiedzieć na jego temat już dziś?

 

Od 2023 roku zacznie obowiązywać wiele zmian w zakresie podatku CIT, a część z nich weszła w życie dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 26 października 2022 roku. Ów bogaty katalog zmian wprowadza Ustawa o zmianie ustawy po podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W kolejnych odcinkach cyklu, który niniejszym rozpoczynamy, przybliżymy kluczowe informacje na temat poszczególnych kategorii zmian w przysłowiowej pigułce. Startujemy z najważniejszymi informacjami na temat minimalnego podatku dochodowego, o którym szerzej pisaliśmy także TUTAJ >> Podatek minimalny dopiero od 1 stycznia 2024 roku! <<.

 

Podatek minimalny wg Polskiego Ładu 3.0

Zmiany dotyczące podatku minimalnego obejmują art. 24ca oraz art. 38ec. Z czym powinni się liczyć przedsiębiorcy? Nastąpi:

 • zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego w okresie 2 lat (2022 – 2023) – obowiązek zapłaty podatku powstanie za 2024 rok; w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 roku a zakończy się po 31 grudnia 2023 roku, zwolnienie stosuje się do końca roku podatkowego;
 • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności i zmiana metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych);
 • zmiana dotychczasowego wskaźnika przychodów z 4% na 1,5% na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania;
 • wprowadzenie możliwości wyboru uproszczonego sposobu ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych; o wyborze metody należy zawiadomić w zeznaniu CIT-8 składanym za rok podatkowy, za który powstał obowiązek zapłacenia tego podatku;
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego o:
  • małych podatników CIT,
  • spółki komunalne,
  • podatników, którzy osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%;
  • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym;
  • podatników będących stroną umowy o współdziałanie;
  • podatników będących instytucją finansową, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;
  • podatników będących przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną;
  • podatników wykonujących działalność leczniczą;
  • podatników, których przychody w większości związane są z transakcjami, w których cena lub sposób ustalenia ceny wynika z ustaw lub innych aktów normatywnych.

 

Powyższe zmiany w zakresie podatku minimalnego wejdą w życie z pierwszym stycznia 2023 roku.

Dotychczasowe zwolnienia z tego podatku pozostają bez zmian.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  


W cyklu Polski Ład 3.0 ukazały/ukażą się artykuły na poniższe tematy:

 1. Minimalny podatek dochodowy
 2. Transakcje rajowe
 3. Aktualizacja indywidualnych danych podatnika
 4. Ukryta dywidenda
 5. Zagraniczne jednostki kontrolowane
 6. Opodatkowanie podatkiem od przerzuconych dochodów
 7. Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 8. Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek – estoński CIT
 9. Składki ZUS z tyt. przychodów ze stosunku pracy i zrównanych (w części finansowanej przez płatnika) składek na FP, FS i FGŚP
 10. Zwrot podatku od przychodów z budynków
 11. Obowiązek składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”
 12. Podatek u źródła
 13. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj