Nieujawnione dochody - z jakimi wiążą się konsekwencjami?

Jak opodatkowane są nieujawnione dochody? Jaka grozi kara za nieujawnienie dochodów? W jakim terminie przedawnia się uprawnienie organów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu?

 

Polski system podatkowy jest nieszczelny, a wiele podmiotów jest skłonnych wykorzystywać istniejące luki dla swoich celów. Administracja skarbowa wprowadza jednak środki mające na celu likwidowanie takich procederów. Nieujawnianie dochodów wiąże się dla podatników ze znacznym ryzykiem – zarówno w postaci sankcyjnej stawki podatku, jak też w postaci odpowiedzialności karno-skarbowej. Jak opodatkowane są nieujawnione dochody, jaka grozi kara za nieujawnienie dochodów, a także w jakim terminie przedawnia się uprawnienie organów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu?

 

 Co to jest dochód z nieujawnionych źródeł? Dochód nieujawniony i tym samym nieopodatkowany, powstaje w momencie, gdy podatnik dokonuje oszustwa polegającego na ukrywaniu przed organami zarobków, które są objęte daniną. Ma to miejsce m. in. jeśli chodzi o ich źródło.

 

Jakimi narzędziami do tropienia nieujawnionych dochodów dysponuje administracja skarbowa?

Urząd skarbowy weryfikuje wyrywkowo rozliczenia roczne i inne, dlatego może zauważyć powstanie nieujawnionych dochodów. Organ fiskalny porównuje wysokość wydatków, jakie poniósł podatnik, do wartości opodatkowanego bądź zwolnionego z danin majątku, jaki w danym czasie zgromadził.

Administracja skarbowa może stosować różne metody ujawniania przychodów z nieujawnionych źródeł czy też szacowania nieujawnionych źródeł dochodów. Stosuje przy tym następujące metody:

  • porównawczą, którą dzielimy na: (1) zewnętrzną oraz (2) wewnętrzną; pierwsza polega na porównywaniu tego, jak funkcjonuje i jakie przychody uzyskuje dana jednostka gospodarcza z innym, podobnym, ale jednocześnie niezależnym względem niej podmiotem; metoda wewnętrzna z kolei polega na porównaniu danych do informacji historycznych o funkcjonowaniu firmy w przeszłości;
  • produkcyjną – polega ona na określeniu wobec jednostki zdolności do wyprodukowania danej ilości dóbr lub usług;
  • remanentową – polega na zestawieniu stanu na początku i na końcu przyjętego okresu dla danego podatnika;
  • dochodową – która określa dochód w obrocie w danym czasie;
  • kosztową – uwzględnia ona poniesione koszty przy przyjęciu odpowiednich indeksów.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jak wygląda postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów?

Jeżeli urząd skarbowy potwierdzi istnienie przychodów z nieujawnionych źródeł, to ma prawo nałożyć karę w wysokości 75% stawki sankcyjnej. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości organ podatkowy skontroluje majątek i jego składniki, które nie odpowiadają osiągniętym przychodom i określi wysokość dochodu z nieujawnionych źródeł.

Zanim na podatnika zostanie nałożona kara za nieujawnienie źródła dochodu, podatnik zostanie wezwany do wyjaśnień, a jeśli nie wykaże lub nie udowodni w wystarczający sposób odpowiednich wydatków (rozchodów środków pieniężnych) i kosztów związanych z prowadzoną działalnością, nie uniknie kary za nieujawnione zarobki.

W sytuacji przedsiębiorstwa, w którym organ skarbowy dopatruje się dochodów z nieujawnionych źródeł, księgi rachunkowe są najważniejszym dowodem w sprawie.

 

Jaka jest wysokość podatku od nieujawnionych dochodów?

Jeśli część wydatków została przez dany podmiot lub osobę pokryta z dochodu ze źródeł nieujawnionych, wówczas pojawi się nakaz zapłaty daniny w wysokości 75%. Ponadto urząd skarbowy może oszacować wysokość dochodu oraz nałożyć związany z tym należny podatek o określonej wysokości.

Może mieć miejsce sytuacja, że podatnik ma dodatkowe źródła dochodu, których z różnych powodów nie ujawnił. Zdarza się też, że podatnik ma nieujawnione zarobki z zagranicy, o których nie wiedział, że trzeba wskazać w polskiej deklaracji. Jeśli tak się zdarzy, niestety nie uniknie kary, chyba że doszło do przedawnienia płatności daniny. Przedawnienie następuje po upływie 5 lat od końca danego roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj