Trwają konsultacje w sprawie nowego wzoru deklaracji VAT-14

Wzór deklaracji VAT-14, o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ma zostać dostosowany do przepisów tzw. pakietu paliwowego. Jakie nastąpią zmiany?

 

Do konsultacji publicznych trafił >> projekt Rozporządzenia << Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tzw. VAT-14, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług), który w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany 13 marca 2023 roku. Celem projektu jest określenie nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wraz z załącznikiem VAT-14/A), w związku ze zmianami wymuszonymi ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie tzw. pakietu paliwowego. Projekt rozporządzenia ma być wydany na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Co ma się zmienić?

 

Zmiany we wzorze deklaracji VAT-14

W nowym wzorze deklaracji VAT-14 mają zostać wprowadzone następujące zmiany:

  • w sekcji b załącznika VAT-14/A ma zostać dodana kolumna g – pod nazwą: „Data wystawienia faktury (dzień-miesiąc-rok)”, po kolumnie f o nazwie „Data transakcji”;
  • w objaśnieniach do załącznika VAT-14/A w pkt 2) mają zostać dodane objaśnienia do ww. kolumny g mówiące, iż w kolumnie g należy wpisać datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, która dokumentuje dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (gdy podatnik nie będzie znał daty wystawienia tej faktury, nie będzie musiał wypełniać kolumny g);
  • pozostałe zmiany mają charakter techniczny, wynikający z dodania do załącznika VAT-14/A (oraz objaśnień do niego) kolumny g – obejmują zmianę oznaczeń literowych;
  • dodatkowo, w związku z uchyleniem od 13 lutego br. ww. ustawą zmieniającą art. 103 ust. 5b ustawy o VAT, objaśnienia do obowiązującego wzoru deklaracji będą zawierały odniesienia do przepisów, które zostały uchylone;
  • ponadto w deklaracji VAT-14 zostaną zaktualizowane publikatory przywoływanych ustaw oraz nastąpi zmiana treści pouczenia w związku z wejściem w życie od 1 stycznia br. przepisów wprowadzających nowe rozwiązania dotyczące grup VAT (tak, by podatnicy mieli pewność, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT, w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jaki jest powód zmian we wzorze deklaracji VAT-14?

Ze względu na zmiany w pakiecie paliwowym, obecnie obowiązują różne terminy zapłaty podatku, zależnie od ew. wystawienia faktury oraz daty jej wystawienia. Ze względu na to, że aktualny wzór deklaracji VAT-14 nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. W przypadku wpłaty dokonanej po upływie 5 dni od daty transakcji, system ZEFIR 2 automatycznie nalicza odsetki za zwłokę – nie zawsze należne, bowiem brak informacji o dacie wystawienia faktury może utrudniać organom ustalenie prawidłowego terminu płatności dla poszczególnych transakcji wykazanych w deklaracji VAT-14. W niektórych przypadkach może to skutkować koniecznością ręcznej weryfikacji i wyjaśnień z podatnikami czy wpłaty podatku następowały w terminie. Zmiany zaproponowane w omawianym rozporządzeniu mają ten problem rozwiązać, ułatwiając podatnikom podatku od towarów i usług realizację obowiązku podatkowego.

 

 Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w uzasadnieniu do niego oraz w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

 

 

oprac. HZK za OSR

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj