Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe a VAT

Jak wygląda opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe?

 

W rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oprogramowanie to utwór. Utworem określany jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiek postaci. O sprzedaży oprogramowania można mówić w momencie udzielenia licencji, czyli prawa do korzystania z programu komputerowego. Jak wygląda opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe?

 

Licencja na oprogramowanie

W momencie udzielenia licencji, dostawca oprogramowania przekazuje prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego na określonych przez strony warunkach i przez określony okres. Licencja może zostać udzielona na czas określony albo nieokreślony. Co ważne, w przypadku licencji prawa autorskie do programowania pozostają przy podmiocie udzielającym licencji, który w dalszym ciągu jest właścicielem programu i jedynie daje możliwość korzystania z oprogramowania innemu podmiotowi.

Zgodnie z ustawą o VAT udzielanie licencji jest traktowane jako świadczenie usług. Dostawca przenosi na odbiorcę prawo do korzystania z oprogramowania, czyli oddaje oprogramowanie do dyspozycji odbiorcy z prawem jego wykorzystywania.

 

Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas określony a VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jest to ogólna zasada opodatkowania towarów i usług. O faktycznym momencie wykonania usługi decyduje jej charakter. Jeśli mowa o udzieleniu licencji na oprogramowanie komputerowe to nabywca uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania z chwilą przeniesienia tego prawa, czyli przeniesienie praw jest czynnością jednorazową.

Obowiązek podatkowy przy udzieleniu licencji na oprogramowanie komputerowe, które jest rozliczane okresowo i nie ustalono terminów płatności oraz za które nie dokonano zapłaty przed udzieleniem licencji, powstaje na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że w tym przypadku obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Określenie momentu wykonania usługi przy udzieleniu licencji na oprogramowanie na czas określony uzależnione jest zatem od daty wykonania usługi, czyli bierzemy pod uwagę warunki zawarte w umowie. W sytuacji, gdy udzielenie licencji ma miejsce w konkretnym dniu określonym w umowie, czyli np. w dniu podpisania umowy lub w dniu przekazania oprogramowania, obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia licencji powstanie odpowiednio w dniu podpisania umowy lub w dniu przekazania oprogramowania odbiorcy. Nie ma znaczenia ewentualne późniejsze dokonywanie płatności w ratach. Jeśli wcześniej, przed udzieleniem licencji, miała miejsce zapłata, to zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Licencja udzielona na czas określony – interpretacja KIS

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP4.4012.28.2018.1.AS z 8 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dla usługi sprzedaży oprogramowania w formie licencji na czas określony, dla której nie zostały określone następujące po sobie terminy płatności i rozliczeń, obowiązek podatkowy co do zasady będzie powstawał na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą wykonania usługi. Wnioskodawcą była spółka dokonująca sprzedaży oprogramowania wytworzonego we własnym zakresie, na czas określony. Sprzedaż licencji udokumentowana została fakturą zawierającą informację dotyczącą okresu korzystania z licencji.

W omawianym przypadku momentem wykonania usługi jest przekazanie klientowi oprogramowania, ponieważ w tym momencie klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania, a więc otrzymuje istotę nabywanego świadczenia. W przypadku wcześniejszego uregulowania płatności, jeszcze przed wydaniem oprogramowania, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przedpłaty, stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

 

Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas nieokreślony a VAT

Sprzedaż licencji jako usług rozliczanych w sposób ciągły należy rozpatrywać pod względem obowiązku podatkowego w VAT na odrębnych zasadach. Szczegółowe zasady rozliczania usług świadczonych na czas nieokreślony zostały zdefiniowane w art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W przypadku udzielenia licencji na okres ciągły i ustaleniu następujących po sobie terminów płatności albo rozliczeń usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Oznacza to, że w momencie gdy licencja na oprogramowanie zostanie udzielona w chwili podpisania umowy, a płatność należności licencyjnych następuje we wskazanych okresach rozliczeniowych, przy czym wraz z dokonaną płatnością nie następuje odnowienie umowy, to za moment wykonania usługi uznajemy ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego, do którego odnosi się dana płatność.

 

 Podsumowując, można wskazać że określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w kontekście udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe uzależnione jest od szeregu czynników, m.in. warunków udzielenia licencji czy daty faktycznej zapłaty. Przy ustalaniu obowiązku podatkowego w VAT, należy przeanalizować warunki umowy licencyjnej, określając kiedy dojdzie do przekazania licencji, czy świadczone będą czynności cykliczne oraz kiedy zostanie dokonana płatność.

 


mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj