Ile wynosi w 2024 roku kara porządkowa w postępowaniu podatkowym?

Jaka jest wysokość kary porządkowej w 2024 roku? Kto i w jakiej sytuacji może zostać nią ukarany?

 

Od 1 stycznia 2024 r. podwyższona została wysokość maksymalnej kary porządkowej, którą organ podatkowy może nałożyć w postępowaniu podatkowym na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego. W jakich sytuacjach należy się liczyć z nałożeniem kary porządkowej i ile ona obecnie wynosi?

 

Jaka jest wysokość kary porządkowej w 2024 roku?

W 2024 roku maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi 3.700 zł. Oznacza to, że kara porządkowa została podwyższona w porównaniu z 2023 rokiem o 400 zł – w 2023 roku jej maksymalna wysokość wynosiła 3300 zł.

Maksymalna wysokość kary porządkowej jest określana w obwieszczeniu Ministra Finansów i podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Stąd od stycznia 2024 roku wysokość kar wzrosła. Jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, wówczas kwota nie ulega zmianie, stosownie do art. 262a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Kto może zostać ukarany karą porządkową?

Katalog czynów, za które grozi kara porządkowa, jest zamknięty. Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej podlegają jej:

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem (…)”.

Organ może nałożyć karę porządkową wyłącznie za działania i zaniechania określone w art. 262 Ordynacji podatkowej. Kara ta nie może zostać wymierzona za czyny niewymienione we wspomnianym przepisie, chociażby utrudniały prowadzenie sprawy lub hamowały jej przebieg.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj