Przewrót lipcowy w pełnomocnictwach ogólnych

Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d Ordynacji podatkowej, zwanej dalej o.p.), które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. To oznacza, że zakres działania pełnomocnika ogólnego obejmie nie tylko postępowanie podatkowe, lecz także kontrolę podatkową i skarbową. Nie trzeba będzie wyszczególniać w nim każdej przyszłej czynności, zdarzenia ani każdego dokumentu, jaki mógłby dotyczyć mocodawcy, czyli podatnika. Ustawodawca przygotował urzędowe wzory pełnomocnictwa oraz jego odwołania, oznaczone odpowiednio symbolami PPO-1 i OPO-1.

Podatnicy, którzy będą chcieli ustanowić pełnomocnika ogólnego, zrobią to za pomocą nowej funkcjonalności na Portalu Podatkowym w części zalogowanej (zakładka „Pełnomocnictwa”). Wszystkie pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w informatycznej bazie – Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Tylko wyjątkowo, jeżeli problemy techniczne uniemożliwią elektroniczne zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego, będzie je można złożyć na piśmie, zgodnie ze wzorem, określonym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego będzie musiało być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Konto podatnika w PP stanowi bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi i umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację z administracją podatkową dzięki składaniu i odbieraniu pism do administracji podatkowej. To wszystko bez wychodzenia z domu – wystarczy zarejestrować się na portalu.

Od pełnomocnictwa ogólnego nie ma opłaty skarbowej; w tym wypadku będzie wchodzić w grę nowe zwolnienie przewidziane w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (kolumna 4, pkt 6).

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego będzie wywierało skutek od dnia wpływu pełnomocnictwa do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i par. 1 o.p.). Co za tym idzie, dopóki pełnomocnictwo ogólne (bądź jego odwołanie) nie trafi do Centralnego Rejestru, nie będzie wywierało żadnych skutków do organów podatkowych.

Dobrą wiadomością dla podatnika jest to, że zachowały moc pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e o.p. Wynika to z przepisu przejściowego – art. 24 ustawy nowelizującej z 10 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1649 ze zm.).

Ponadto w piśmie z 30 grudnia 2015 r. do dyrektorów izb skarbowych (nr PK4.8022.45.2015) Departament Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów poinformował, że nie trzeba ponownie składać – według nowego wzoru – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, jeśli zostało ono złożonego przed 1 stycznia 2016 r. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania – wyjaśnił departament.

Wprowadzono w życie bądź znowelizowano także odpowiednie rozporządzenia wykonawcze, umożliwiające składanie czy odwoływanie pełnomocnictw (nie tylko ogólnego, ale także szczególnego czy do doręczeń) w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem portalu podatkowego.

Anna Ślasa
Menedżer

Zobacz także

1 komentarz

  • ~credy.pl 20 kwietnia 2017   Odpowiedz →

    Bardzo fajny pomysł na blog, tak swoją drogą. Co do zmian w pełnomocnictwach – moim zdaniem nigdy nie było to sensownie zdefiniowane, zresztą jak każdy przepis prawny. W sumie mimo wszystko chyba więcej jest dobrych wiadomości, niż złych. Pozdrawiam 😉

Skomentuj