Jednorazowa amortyzacja dla wszystkich

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza nową ulgę dla przedsiębiorców w postaci szybszej możliwości amortyzacji wybranych środków trwałych.

Od 12 sierpnia 2017 roku przedsiębiorcy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym 100 000 PLN, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 000 PLN.

Już nie tylko dla wybranych

Sama amortyzacja jednorazowa nie jest nowym zjawiskiem. Dotychczasowe przepisy pozwalały na takie odpisy, ale tylko małym i rozpoczynającym działalność podatnikom (z pewnymi wyłączeniami) i tylko do kwoty nieprzekraczającej równowartości 50 000 EUR w danym roku podatkowym. Dla 2017 roku kwota ta wynosiła 215 000 PLN i stanowiła pomoc de minimis, czyli mogli z niej korzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie wykorzystali tego limitu i nie byli pozbawieni tego przywileju.

Zasady wprowadzone przez nowelizację z dnia 7 lipca 2017 roku, obowiązują przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, czasu trwania firmy czy posiadania statusu małego podatnika. Co więcej, oba sposoby amortyzacji będę dostępne dla przedsiębiorców i to oni będą decydowali, z którego sposobu rozliczenia skorzystają.

Tylko fabrycznie nowe maszyny i urządzenia

Z nowej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w odniesieniu do wartości początkowej fabrycznie nowych maszyn i urządzeń (środki trwałe zaliczane do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych).

Jednorazowych odpisów amortyzacji nie można więc zastosować do nieruchomości i środków transportu. Dotychczasowe przepisy nie obejmowały jedynie samochodów osobowych.

Znowelizowane przepisy dotyczą środków trwałych zakupionych od 1 stycznia 2017 roku i wpłat na poczet nabycia tych środków dokonanych od tego dnia.

UWAGA! Odpisy amortyzacyjne dotyczą jedynie nowych składników majątku. Kluczowe jest także ich nabycie – nie można amortyzować środków wytworzonych we własnym zakresie.

Nowa ulga z limitem

Ustawa wprowadza dwa ograniczenia:

– wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 000PL

– wartość inwestycji w środek trwały powinna być wyższa niż 10 000 PLN.

W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, wskazany górny limit 100 000 PLN dotyczy wszystkich wspólników tej spółki łącznie.

W kwotę tą wlicza się łącznie wpłaty na poczet nabycia środków trwałych (zaliczki) z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, oraz już dokonane odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych. Łączna kwota dokonanych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej środków trwałych. Nadwyżka ponad 100 000 PLN będzie amortyzowana na zasadach ogólnych w kolejnych latach.

Minimalna wartość inwestycji, o której mowa w ustawie, może dotyczyć kilku środków trwałych, z zastrzeżeniem, że wartość każdego z nich musi wynosić co najmniej 3 500 PLN.

Zaliczki w kosztach uzyskania przychodów

Nowe przepisy pozwalają na zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek do wysokości 100 000 PLN) o wartości co najmniej 10 000 PLN, których dostawa nastąpi w kolejnych okresach rozliczeniowych. W przypadku, gdy jednak nie dojdzie do finalizacji zakupu, niezbędne będzie dokonanie przez podatnika stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 21 omawianej ustawy, jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie

– jeszcze przed nabyciem środka trwałego, zlikwidował swoją działalność gospodarczą lub też zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną

albo

– po nabyciu środka trwałego nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub zbył odpłatnie tenże środek trwały

będzie on zobowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio: na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym dokonał pierwszego odpisu albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego.

Kolejne zmiany w amortyzacja już od 2018 roku

Zgodnie z deklaracją ustawodawcy, w przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli amortyzować jeszcze więcej i szybciej. Planowane jest między innymi podwyższenie z 3 500 do 5 000 PLN progu jednorazowej amortyzacji.

Teresa Żołądek
Menedżer
Grant Thornton

 

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Patryk 24 października 2017   Odpowiedz →

    Bardzo przydatna wiedza na temat amortyzacji i fajnie że zrobili tak w tym roku że wszyscy mogą z tego skorzystać. Pozdrawiam.

Skomentuj