Zmiany w prawie podatkowo-księgowym od 1 stycznia 2020 roku

Poniżej podsumowanie kluczowych zmian podatkowo-księgowych wchodzących w życie z 1 stycznia 2020 roku, w przysłowiowej pigułce informacyjnej.

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Wyłączono z KUP: wartość transakcji, za którą dokonano płatność na rachunek spoza wykazu podatników VAT (jeżeli zawiadomimy Naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, to taką transakcję zaliczymy do KUP); wartość transakcji, za którą dokonano płatność z pominięciem MPP.
 • Wprowadzono obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania w ciągu 90 dni od umówionego terminu.
 • Podwyższono limit brutto przychodów w roku podatkowym z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro, umożliwiający podmiotom rozliczanie CIT jako tzw. „mały podatnik”.
 • Ustalono przychód pośrednikom w przekazywaniu należności ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza wykazu podatników VAT.
 • Wyłączono z KUP wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz kwot poniesionych przez kredytodawcę w okresie odmowy udzielania wsparcia kredytobiorcy a wydaniem decyzji o wsparciu przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

 

Ustawy zmieniające:

Art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym lub gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244);

Art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.);

Art. 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1358);

Art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495);

Art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1978).

 

Potrzebujesz zaufanych ekspertów nadążających za zmianami w prawie podatkowo-księgowym? Skorzystaj z usług finansowo-księgowych Grant Thornton >> 

 

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

 • Wyłączono możliwość wystawiania faktur dla nabywcy do paragonów wystawionych bez NIP nabywcy.
 • Zlikwidowano obowiązek zawiadomienia o wpisie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG oraz o zmianach w zakresie tego wpisu.
 • Wprowadzono obowiązek stosowania kas online: przy świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; przy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Ustawy zmieniające:

Art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495);

Art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520);

Art. 63 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).

 

Zmiany w ordynacji podatkowej

 • Wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywcy: nabywca odpowie solidarnie z dostawcą (czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe, w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą VAT – dotyczy weryfikacji rachunków bankowych (odpowiedzialność solidarna nie wystąpi w przypadku transakcji, do których podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności); odpowiedzialność solidarna dotyczy także podatników pośredniczących w przekazywaniu należności (np. faktoring).
 • Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy do zapłaty CIT, PIT, VAT i innych zobowiązań publicznoprawnych (link do generatora: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego).
 • Zmieniono sposób zaliczania wpłat dokonywanych przez podatnika: jeżeli podatnik będzie zalegał z zapłatą kilku podatków, to wpłatę zalicza się na poczet najstarszej zaległości we wskazanym przez podatnika podatku; jeżeli podatnik nie wskaże podatku, za który dokonuje wpłaty, to wpłata zostanie rozliczona z najstarszą zaległością podatkową.
 • Wprowadzono, pod pewnymi warunkami, obowiązek przekazywania przez szefa KAS do szefa UOKIK informacji o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych przez podmiot, który przesyła pliki JPK_VAT (np. Spółka będąca podatnikiem VAT czynnym ma zobowiązania przeterminowane o 120 dni na kwotę 2 500 000 złotych z tytułu faktur wystawionych w bieżącym roku kalendarzowym – wtedy Szef KAS zidentyfikuje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień i taką informację przekaże do prezesa UOKIK).

 

Ustawy zmieniające:

Art. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.);

Art. 3 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520);

Art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).

 

Zmiany w ustawie o rachunkowości

 • Umożliwiono podmiotom zobowiązanym na podpisywanie „podpisem osobistym”: sprawozdań finansowych, sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej i skonsolidowanych sprawozdań z płatności.
 • Wprowadzono obowiązek poinformowania przez kierownika jednostki i firmę audytorską PANA oraz – w przypadku spółek zainteresowania publicznego – KNF, o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego.

 

Ustawy zmieniające:

Art. 12 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1495);

Art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1571).

 

UWAGA! Powyższe zestawienie nie obejmuje zmian, które są w toku prac legislacyjnych.

 

oprac.: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj