Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych Unii Europejskiej

Ważnym krokiem w procesie cyfryzacji informacji finansowych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Unii Europejskiej jest konieczność sporządzania raportów rocznych w formacie ESEF za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 r. lub po tym dniu.

 

Kogo dotyczy ESEF?

Jednolity Europejski Format Raportowania dotyczy spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Unii Europejskiej:

  • wszystkie raporty roczne sporządzane będą przez emitentów w formacie XHTML, raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane będą dodatkowo przy użyciu języka znaczników iXBRL, co daje możliwość łatwego analizowania danych.

 

Od kiedy?

Raportowanie w nowym formacie ESEF będzie obowiązkowe do lat obrotowych rozpoczynających się od dnia lub po dniu 1 stycznia 2020 r.

Przypinanie znaczników dla dodatkowych informacji i objaśnień będzie obowiązkowe za okresy roczne rozpoczynające się od dnia lub po dniu 1 stycznia 2022 r.

 

W jaki sposób będą przesyłane raporty?

Raporty roczne w formacie ESEF będzie można przekazywać począwszy od 4 stycznia 2021 roku.

Raporty roczne w nowym formacie będą przesyłane z wykorzystaniem Systemu ESPI, który jest przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości takich raportów.

Z komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że uruchomienie produkcyjne możliwości przekazywania raportów rocznych w formacie ESEF będzie poprzedzone testami, które mają się rozpocząć 15 października 2020 roku.

 

Co to jest ESEF?

Europejski jednolity elektroniczny format sprawozdawczy (ESEF) – jest to format raportowania służący do sporządzania rocznych raportów finansowych.

Format przewiduje wykorzystanie czytelnego dla użytkownika pliku, zawierającego sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu oraz oświadczenia osób upoważnionych przez spółkę.

Podstawą wprowadzenia formatu ESEF jest art. 4 ust. 7 Dyrektywy Transparency. Celem jest utworzenie jednolitego ustrukturyzowanego formatu elektronicznego dla rocznych raportów finansowych publikowanych w Unii Europejskiej. Zastosowanie standardu iXBRL ma umożliwić łatwiejszą analizę danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 

 Na stronie internetowej https://www.esma.europa.eu/document/esef-reporting-manual można pobrać podręcznik sprawozdawczości zgodnej z formatem ESEF (ang. ESEF Reporting Manual).

 

 

Jak przygotować sprawozdanie zgodnie z formatem ESEF?

Do sporządzania takiego sprawozdania potrzebne jest takie narzędzie, które umożliwi konwersję sprawozdania na format ESEF wraz z przypisaniem znaczników iXBRL. Takie narzędzie można sporządzić we własnym zakresie, albo zlecić podmiotom zewnętrznym. Na rynku pojawiły się też już gotowe narzędzia do przypisywania znaczników ESEF.

 

źródła:

https://www.esma.europa.eu/document/esef-reporting-manual

https://www.knf.gov.pl/

Dyrektywa 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Doświadczony Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj