Raport kasowy bez tajemnic


Raport kasowy jest dokumentem zbiorczym operacji kasowych. Dotyczy danego okresu i odzwierciedla stan gotówki w kasie. Składa się z chronologicznego rejestru, ponumerowanych faktur, rachunków, list płac, delegacji zapłaconych gotówką, a także dowodów KP (wpłat do kasy) i KW (wypłat z kasy). Dowody KP i KW wystawiane są wtedy, gdy wpłata lub wypłata środków pieniężnych nie jest potwierdzona dokumentem źródłowym.

Dowód KP wystawiany jest przez kasjera w dacie wpływu środków pieniężnych do kasy. Powinien zawierać:

 • datę wpływu gotówki,
 • numer dowodu KP,
 • informację o osobie wpłacającej gotówkę,
 • tytuł i kwotę wpłaty,
 • numer i pozycję wpłaty w raporcie kasowym,
 • podpis kasjera przyjmującego wpłatę.

Dowód KW wystawiany jest przez kasjera w dacie wypłaty gotówki z kasy. Powinien zawierać:

 • datę wypłaty gotówki,
 • numer dowodu KW,
 • informację komu wypłacono gotówkę,
 • tytuł i kwotę wypłaty,
 • numer i pozycję wypłaty w raporcie kasowym,
 • podpis kasjera oraz osoby odbierającej wypłatę.

Raport kasowy sporządza się za okresy przyjęte w instrukcji kasowej jednostki, jednak nie mogą to być okresy krótsze niż jeden miesiąc. Można robić to na bieżąco (każdego dnia), raz na kilka dni lub jeśli ilość operacji kasowych jest niewielka – raz na koniec miesiąca. Do sporządzania raportu kasowego zobowiązane są firmy regulujące zobowiązania i należności gotówką.

Raport kasowy powinien zawierać elementy takie jak:

 • pieczątka firmy,
 • numer i oznaczenie dokumentu,
 • wskazanie okresu, za jaki raport został sporządzony,
 • nazwę rejestru,
 • wyszczególnienie wszystkich operacji,
 • wyliczenie obrotów, stanu początkowego i końcowego kasy,
 • liczbę załączników (faktury, rachunki, KP, KW),
 • datę sporządzenia i zatwierdzenia raportu,
 • podpis kasjera.

Dokumentację kasową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wzór raportu kasowego znajdą Państwo poniżej:

Agata Nowak
Asystent ds. księgowości
Grant Thornton

 

Zobacz także

Skomentuj