Raportowanie spółek giełdowych

Spółki giełdowe zobowiązane są do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany (GPW) oraz do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych ( m.in. danych finansowych). Obowiązek ten powstaje już w chwili ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym a ustaje w momencie wycofania akcji danego emitenta z obrotu.

Wymagane informacje w przypadku emitentów, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku prowadzonym przez GPW podaje się do wiadomości publicznej przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (nadzór Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego). W przypadku, gdy akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect jak  i Catalyst, wszelkie raporty publikowane są w systemie EBI ( Elektroniczna Baza Informacji). Dostęp do  raportów finansowych można uzyskać również poprzez strony internetowe głównego rynku Giełdy, rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. Dodatkowo każda informacja publikowana jest na stronie PAP, a także  na serwisie infostrefa.com, prowadzony przez  InfoStrefa S.A. we współpracy z Polską Agencją Prasową i Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Notowne spółki powinny również zamieszczać takie raporty na swoich stronach internetowych.

Raporty bieżące

W raportach bieżących notowane spółki informują o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na ich  sytuację  gospodarczą, majątkową i finansową.

Szeroki wachlarz zdarzeń bieżących, które wymagają raportowania zawiera m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dodatkowo informacje dotyczące zdarzeń bieżących znajdziemy w  Ustawie z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z kolei listę obowiązków informacyjnych dla emitentów w systemie obrotu NewConnect oraz Catalyst zawierają wewnętrzne wytyczne GPW.

Obowiązkom zgłoszenia w raportach bieżących podlegają m.in.:

– nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości;

– utrata przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;

– zawarcie lub rozwiązanie znaczącej umowy;

– umorzenie akcji własnych;

– zmiana praw z papierów wartościowych emitenta;

– połączenie emitenta z innym podmiotem;

– rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego;

– podział bądź przekształcenie spółki;

– odwołanie i powołanie członka zarządu lub rady nadzorczej, wybór biegłego rewidenta;

– złożenie wniosku o upadłości.

Zgodnie z par. 100 ww. rozporządzenia raport bieżący przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. W przypadku końca subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych raport bieżący powinien być przekazany w terminie dwóch tygodni. Emitent przekazuje informację o planowanym zgromadzeniu akcjonariuszy minimum 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Informacje w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy przekazuje się na 18 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Raporty okresowe

Rozdział 4 rozporządzenia o informacjach zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące raportów okresowych.

Zgodnie z par 82 ww. rozporządzenia emitent jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych:
–  kwartalnych,
–  półrocznych,
–  rocznych.

Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego, skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W raportach okresowych spółki przekazują informacje m.in. w formie sprawozdania finansowego za okres wymagany przy danym rodzaju raportu. Zawartość takich raportów daje inwestorom przede wszystkim informacje służące do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Raport kwartalny zawiera m.in.:

 • dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów      pieniężnych. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów;
 • zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;
 • wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;
 • opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta;
 • informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe;
 • wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny należy przekazać jednocześnie, nie później niż  w terminie 60 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Dla rynku NewConnect termin przekazania raportów kwartalnych nie może przekroczyć 45 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy.

Raport półroczny zawiera m.in.:

 • wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego;
 • półroczne sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta;
 • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta;
 • oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu albo badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa;
 • raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego;
 • stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

Raport półroczny i jego skonsolidowaną wersję przekazuje się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego. Za drugie półrocze raport nie jest sporządzany.

Raport roczny zawiera m.in.:

 • pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta opisujące najważniejsze dokonania lub niepowodzenia spółki w roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy;
 • wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
 • roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez biegłego rewidenta;
 • opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
 • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta;
 • stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Termin przekazywania raportów rocznych w ramach rynku głównego nie przekracza 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. W przypadku rynku NewConnect raport należy przekazać niezwłocznie po wydaniu opinii  przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Emitenci na rynku NewConnect przekazują raport roczny niezwłocznie po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Warto wspomnieć, że jeżeli ostatni dzień publikacji wyników wypada w dniu wolnym od pracy, wtedy termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Emitenci mają obowiązek określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca każdego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, informację o stałych datach przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Zastanawiamy się często w jakim celu spółki muszą raportować swoje dane.

Wszyscy uczestnicy rynku mają prawo do równego dostępu do informacji ze spółek notowanych na GPW. Raporty finansowe stanowią bazę dla inwestorów i są podstawowym źródłem, z którego można dowiedzieć się o kondycji firmy, w której inwestor ulokował swoje oszczędności. Im bardziej przejrzysty i bezpieczny rynek tym chętniej inwestorzy  będą dokonywać  na nim transakcji.

Czy wiesz, że od 2017 roku istnieje obowiązek publikowania również raportów pozafinansowych?. Więcej przeczytasz >>TUTAJ<<

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

 

 

Zobacz także

Skomentuj