Projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rachunkowości

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy, który ma wprowadzić zmiany m.in. w rachunkowości, CIT, KRS, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jakie to zmiany?

 

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy, z którym można się zapoznać tutaj >>, to przede wszystkim:

  • możliwość podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu (pod warunkiem, że pozostali go do tego upoważnią poprzez złożenie pisemnego oświadczenia); oświadczenie oraz odmowa złożenia oświadczenia mogą być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w postaci papierowej popisane odręcznie i złożone do KRS;
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie elektronicznym XHTML; jednostki niebędące emitentami, sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR będą mogły zastosować format XHTML lub inny format przeszukiwalny;
  • wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących przeprowadzania przez PANA kontroli zdalnych w firmach audytorskich.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj