Dziś mija termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami, tj. ORD-U, dla przedsiębiorców, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 roku.

 

ORD-U to informacja o umowach zawartych z nierezydentami, którą należy sporządzić dla każdego nierezydenta oddzielnie. ORD-U składa się w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Dla przedsiębiorców, których rok zakończył się 31 grudnia 2021 roku termin na złożenie ORD-U przypada dzisiaj. Informację tę składa się papierowo lub elektronicznie – w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu zobligowanego do przekazania informacji. Wymóg złożenia ORD-U zależy od wartości transakcji. Jak się one prezentują?

 

Kiedy trzeba składać ORD-U?

Obowiązek przekazania informacji ORD-U istnieje w następujących sytuacjach:

  • gdy suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z zawartych umów w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, przekroczyła równowartość 300.000 EURO:
    • jeżeli jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu;
    • gdy inny podmiot, niebędący stroną transakcji, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające w każdym z nich do co najmniej 5% wszystkich praw głosu;
  • gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 EURO:
    • gdy nierezydent będący stroną umowy ma przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.

 

 Kwoty zobowiązań lub należności wyrażone w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP z 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę bądź wystawiono faktury lub rachunki.


Może zainteresuje Cię także >> Znów trzeba informować fiskusa o umowach z nierezydentami <<

 

Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U od 2022 roku!

Od 2022 roku informacji ORD-U nie składają podmioty zobligowane do sporządzania informacji o cenach transferowych – dotyczy to informacji składanych po 31 grudnia 2021 roku. Zwolnienie nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji innej, niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj