SLIM VAT 3 – co zakłada rządowy projekt ustawy?

Jakie zmiany nastąpią w pakiecie SLIM VAT od 1 stycznia 2023 roku, czyli co pojawi się w SLIM VAT 3?

 

W rządowym centrum legislacji 8 sierpnia br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (aktualny pakiet – SLIM VAT 2 – obowiązuje w większości od 1 października 2021 roku, a jego pierwsza wersja – SLIM VAT – w większości od 1 stycznia 2021 roku). Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które potrwają do 26 sierpnia 2022 roku.

 

O zmianach dotyczących pakietu Slim Vat informowaliśmy także wcześniej, m.in. w tej publikacji >> SLIM VAT 3 – co zawiera? <<

 

Co przyniesie pakiet SLIM VAT 3?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, przewidywane zmiany / uproszczenia nastąpią w następujących obszarach:

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro;
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej;
 • doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy;
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji – wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) – poprzez min. wyznaczenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji;
 • ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA;
 • rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE;
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia przed upływem 3 lat samochodu osobowego lub innego pojazdu zaimportowanego uprzednio ze zwolnieniem od VAT przez uprawnionego członka personelu dyplomatycznego obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie;
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;
 • liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu;
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, i w to miejsce wprowadzenia wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji;
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo;
 • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł;
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek), w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu/kwartale);
 • wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu;
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do określenia wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, które będą składane poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

 

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.

Z projektem można się zapoznać >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj