Do 31 grudnia poinformuj o przyjętej strategii podatkowej!

Jeśli osiągasz przychody przekraczające 50 mln euro w roku podatkowym lub należysz do podatkowej grupy kapitałowej, masz obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej – za rok 2020 do 31 grudnia 2021.

 

Jednym z kluczowych obowiązków wprowadzonych począwszy od 2021 r. jest nałożenie na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek wynika z art. 27c ustawy o CIT, w brzmieniu nadanym nowelizacją tej ustawy z 28 listopada 2020 r., która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku.

 

Kogo dotyczy obowiązek informowania o strategii podatkowej?

Informacje o przyjętej strategii podatkowej muszą podać do publicznej wiadomości następujące podmioty:

 • podatnicy CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym, za który ma być sporządzony ten dokument, w przeliczeniu na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok publikacji strategii,
 • podatkowe grupy kapitałowe (w tym przypadku informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza cała grupa oraz każda z tworzących ją spółek).

 

Chcesz podjąć właściwe decyzje podatkowe? Skontaktuj się bezpośrednio z doradcami podatkowymi Grant Thornton >>

 

Co powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać – biorąc pod uwagę rodzaj, rozmiar i charakter działalności – w szczególności:

 • informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procedurach oraz procesach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,
 • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na obszarze RP oraz liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych.

Z treści przepisów wynika, że informacja o realizowanej strategii podatkowej nie powinna zawierać danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

Jaki jest termin na przygotowanie i wdrożenie strategii?

Podatnicy są zobowiązani do publikacji informacji z realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej oraz przekazania jej urzędowi skarbowemu w terminie do dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Pierwsze dokumenty mają więc być przygotowane za 2020 r. i opublikowane do 31 grudnia 2021 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Jakie sankcje grożą za niepoinformowanie o strategii podatkowej?

W przypadku niedopełnienia obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 250 tys. zł. Kara ta jest nakładana przez naczelnika US w drodze decyzji.

 

Czemu ma służyć obowiązek informowania o strategii podatkowej?

Z uzasadnienia resortu finansów wynika, że głównym celem wprowadzenia obowiązku o informowaniu o strategii podatkowej było uszczelnienie systemu podatkowego, czyli zwiększenie transparentności podatkowej podatników, którzy z uwagi na m.in. wysokość osiąganych przychodów odgrywają znaczącą rolę na polskim rynku. Podanie na stronach internetowych informacji o realizowanej strategii podatkowej ma pełnić głównie funkcję informacyjną i służyć dostępowi do informacji o zasadach podatkowych największych podmiotów przez wszystkich obywateli.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj