Za brak złożenia sprawozdania finansowego grozi wykreślenie spółki z KRS! Jakie mogą być tego konsekwencje?

Co z toczącym się postępowaniem podatkowym, jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru KRS za niezłożenie sprawozdania finansowego?

 

Sądy rejonowe mają prawo do rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego. W pewnych sytuacjach może dojść do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jakie skutki niesie ze sobą wykreślenie podmiotu z KRS w czasie postępowania podatkowego?

 

Kierownik jednostki odpowiada za złożenie sprawozdania do KRS

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mają co roku obowiązek sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, za wykonanie tego obowiązku odpowiedzialny jest kierownik jednostki, a niedopełnienie może pociągać za sobą konsekwencje prawne przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Za niezłożenie sprawozdania finansowego kierownikowi jednostki, czyli na przykład członkom zarządu, grozi m.in. kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności w wymiarze od miesiąca do 2 lat.

 

Sankcje od sądu rejonowego i postępowanie przymuszające

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone mimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy, 7-dniowy termin. W sytuacji, kiedy zobowiązany do złożenia sprawozdanie finansowego, mimo dwukrotnego wezwania przez sąd rejonowy, nie spełni tego obowiązku wówczas sąd rejonowy ma prawo do wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ostatecznie nawet do wykreślenia go z rejestru KRS.

 

Wykreślenie spółki z KRS – skutki w postępowaniu przed organem podatkowym

Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego powoduje utratę przez nią osobowości prawnej. Fakt ten jednoznaczny jest z utratą zdolności procesowej do bycia stroną w postępowaniu podatkowym, prowadzonym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji nie może dalej toczyć się postępowanie podatkowe, ani też nie może być wydana wobec takiego podmiotu rozstrzygnięcie określające o jego prawach i obowiązkach.

 

Wykreślenie spółki przed wszczęciem postępowania podatkowego

W sytuacji wykreślenia spółki przed wszczęciem postępowania podatkowego, takie postępowanie w stosunku do niej nie będzie się mogło rozpocząć. Otwiera się natomiast możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich (np. członków zarządu).

 

Likwidacja spółki podczas trwającego postępowania podatkowego przed organem podatkowym pierwszej instancji

Zgodnie z art. 208 Ordynacji podatkowej, w przypadku kiedy likwidacja spółki nastąpiła w trakcie toczącego się postępowania podatkowego przed organem podatkowym pierwszej instancji, postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu w całości.

 

Wykreślenie spółki kapitałowej z rejestru w toku postępowania odwoławczego

Zdaniem organów, w przypadku kiedy wykreślenie spółki kapitałowej z KRS nastąpiło w toku postępowania odwoławczego, wówczas skutkuje to brakiem możliwości dokonania kontroli instancyjnej decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji. Wskutek umorzenia postępowania odwoławczego powstanie taki stan, jaki by zaistniał, gdyby odwołania w ogóle nie wniesiono. Tym samym decyzja określająca zobowiązanie podatkowe spółki w pierwszej instancji staje się ostateczna i może stanowić podstawę orzeczenia o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki.

 


Potrzebujesz sprawdzonego narzędzia do sprawozdań finansowych? Poznaj e-sprawozdania Grant Thornton!  

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj