Reklamacja - kiedy należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?

Jakie są zasady rozliczania korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Kiedy należy skorygować transakcję WNT?

 

W ramach transakcji nabycia towarów od kontrahentów unijnych dochodzi czasami do zdarzeń skutkujących koniecznością skorygowania podstawy opodatkowania. Przyczyny zmiany podstawy opodatkowania mogą być różne – począwszy od udzieleniu rabatu po zwrot towaru. Dla podatników wiąże się to często z problemem dotyczącym określenia w którym miesiącu powinna być rozliczona faktura korygująca WNT. Poniżej wyjaśniamy zasady rozliczania korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Podstawa opodatkowania a faktura korygująca WNT

Zagadnienie WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zostało opisane w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Poniżej definicja transakcji zawarta we wspomnianym akcie prawnym:

Art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Aby można było uznać daną transakcję za WNT, nabywca towarów musi być podatnikiem podatku od towarów i usług (zwolnionym lub czynnym), nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, a dostawcą towarów musi być podatnik podatku od wartości dodanej. Ważne jest również, by dostawa nabywanego towaru miała miejsce z kraju UE do Polski.

 

Kiedy należy skorygować transakcję WNT?

Zgodnie z art. 30a ust. 1a ustawy o VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania WNT korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Oznacza to, że termin rozliczenia korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania WNT będzie uzależniony od okoliczności, które spowodowały korektę. Wyróżniamy tutaj dwie możliwe sytuacje, tj. powody korekty – gdy korekta spowodowana jest:

  • przyczyną pierwotną – przyczyna występowała na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość); w takiej sytuacji korekta powinna zostać rozliczona za okres, w którym wykazana została pierwotna transakcja (korekta wsteczna);
  • przyczyną następczą – przyczyna, która wystąpiła po dokonaniu transakcji; w tym przypadku korekta powinna być dokonana „na bieżąco”, czyli w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania WNT.

 

Bez wątpienia reklamacja wadliwego towaru stanowi nową okoliczność, która nie była znana w momencie realizacji transakcji WNT. Reklamacja została bowiem zgłoszona po dostarczeniu towaru. Na etapie realizowania dostawy sprzedawca nie mógł założyć, że towar ma wady jakościowe i będzie reklamowany. W konsekwencji zwrot towaru będzie dokonywany w oparciu o nowe okoliczności (złożone reklamacje), a korekta powinna zostać rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj