Podatkowy pakiet Polskiego Ładu – czy będzie wyczekiwane weto Prezydenta?

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu czeka na podpis Prezydenta. Co się zmieni już od 1 stycznia 2022 roku, jeśli Andrzej Duda nie zawetuje ustawy i odrzuci apele przedsiębiorców i ekspertów?

 

Sejm 29 października odrzucił poprawki Senatu do podatkowego pakietu ustaw Polskiego Ładu (pisaliśmy o tym tutaj >>). Ustawa 2 listopada trafiła do podpisu Prezydenta RP (jej pełna nazwa brzmi: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Do dziś (połowy listopada) Prezydent nie podpisał ww. ustawy, tym samym nie została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wskutek tempa prac legislacyjnych – jeśli Prezydent Duda poprze Polski Ład – przedsiębiorcy będą mieli zaledwie 5-6 tygodni na przygotowanie się do rewolucyjnych zmian w podatkach, jakich nie było w Polsce na przestrzeni minionych 30 lat.

 

Przebieg procesu legislacyjnego można sprawdzić na stronie Sejmu RP – tutaj >> (klik).

 

Szeroki sprzeciw wobec podatkowego pakietu Polskiego Ładu

Środowiska przedsiębiorców oraz eksperci zaapelowali do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie podatkowego pakietu Polskiego Ładu. Jak wyliczyła Krajowa Izba Biur Rachunkowych, swój sprzeciw wyrazili: „Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, eksperci prawa podatkowego, ekonomiści, praktycy, doradcy podatkowi, środowiska księgowych, szeroko rozumiane związki przedsiębiorców i pracodawców”.

 

Rada Przedsiębiorczości, zrzeszająca 9 największych organizacji pracodawców (ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego) uargumentowała swój apel (z 4 listopada br.) między innymi następująco:

 

„W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu. Ustawa ta stanowi jedną z największych zmian podatkowych ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy zawierają ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji dwudziestu sześciu ustaw. Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis – pozwalającym przedsiębiorcom i firmom przygotować się na wchodzące w życie zmiany”.

 

Krajowa Izba Biur Rachunkowych podkreśliła w swoim Apelu o weto dla ustawy Polski Ład (z 9 listopada br.) m.in. następujące kwestie:

 

„Polski Ład nie był przedmiotem powszechnych, uczciwych konsultacji społecznych, nie był też przedmiotem należytych analiz. Cały proces legislacyjny trwał dwa miesiące – rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku września, a 29 października miało miejsce ostatnie posiedzenie Sejmu w tej sprawie”. (…) „Zmiana jest uchwalona w takim tempie, że spodziewamy się, że kolejny rok będziemy tkwić w poczuciu, że nie wiemy, czy prawidłowo odczytujemy dokonane zapisy ustaw, część zapisów już dzisiaj budzi szereg naszych wątpliwości. System podatkowy zostanie opanowany przez chaos. Naszym zdaniem to zbyt rozległa reforma, żeby tak bardzo ignorować głosy środowiska biznesu i ekspertów prawa podatkowego. Liczymy, że nasz apel zatrzyma tę ustawę i wszyscy będziemy mieli czas na należy jej wdrożenie i stosowanie się do jej uregulowań”.

Apelujący do Prezydenta Dudy przedsiębiorcy, pracodawcy i eksperci podatkowi zwrócili uwagę, że przyjęcie ww. ustawy w bieżącym kształcie i trybie spowoduje konieczność przyjęcia na początku 2022 roku kolejnej nowelizacji ustaw podatkowych, żeby poprawić wadliwe przepisy Polskiego Ładu. Będzie się to wiązało z koniecznością wydawania szeregu objaśnień podatkowych przez Ministra Finansów oraz skutkowało trwającymi lata sporami podatników z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Jak stwierdziła Rada Przedsiębiorczości: „odmowa podpisu pod ustawą będzie sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego naszego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej, z którą mieliśmy do czynienia przy aktualnej rewolucji w podatkach”.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie bieżącego prowadzenia rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz innych spraw finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Najważniejsze zmiany podatkowego pakietu ustaw Polskiego Ładu

Jeżeli Prezydent Andrzej Duda nie przychyli się do masowego protestu wszystkich środowisk, które odczują skutki zmian podatkowego Polskiego Ładu, już od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie szereg zmian. Poniżej lista kluczowych spośród nich.

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.
 • Brak możliwości odliczenia od podatku kwoty 7,75% składki zdrowotnej.
 • Podwyższenie progu skali podatkowej z 85 528 zł do 120 000 zł.
 • Ulga dla klasy średniej dla podatników osiągających rocznie przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (miesięcznie 5 701 zł – 11 141 zł) ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz podatnikom osiągającym przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.
 • Zwolnienie z PDOF (zerowy PIT do rocznego limitu 85 528 zł plus kwota wolna 30 000 zł) dla:
  • rodziców z co najmniej 4 dzieci – dla każdego rodzica z osobna,
  • seniorów – jeśli mimo uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą aktywni zawodowo,
  • powracających z zagranicy – zwolnienie będzie przysługiwało przez 4 lata.
 • Likwidacja możliwości rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – w zamian będzie ulga w wysokości odliczenia od podatku kwoty 1 500 zł.
 • Zwolnienie z PIT odsetek za zwłokę, gdy należność główna też jest zwolniona z podatku.
 • Możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków, którzy zawrą związek małżeński w trakcie roku.
 • Przesłanie deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych i zapłata składek ZUS:
  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.
 • Zmiany dotyczące rozliczania sprzedaży osobowych aut wykupionych z leasingu – sprzedaż takiego auta przed upływem 6 lat od wycofania z działalności będzie opodatkowane na takich samych zasadach jak z działalności gospodarczej (dotyczy aut wykupionych po 31 grudnia 2021 r.).
 • Zmniejszenie limitu dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8 000 zł.
 • Obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20 000 zł.
 • JPK CIT i JPK PIT – od 2023 roku po zakończeniu każdego roku podatnicy PIT i CIT będą przesyłać do US ustrukturyzowane księgi i ewidencje (podatnicy PIT będą dodatkowo przesyłać co miesiąc, chyba, że zostaną zwolnieni z tego obowiązku rozporządzeniem).
 • Wprowadzenie podatku minimalnego w CIT – dla spółek i podatkowych grup kapitałowych, w które w roku podatkowym:
  • poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo
  • będą miały udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1%.
 • Estoński CIT:
  • zmiana nazwy na ryczałt od dochodów spółek (obecnie jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych),
  • zmiana stawek: 10% dla małych podatników, 20% dla pozostałych podatników,
  • rozszerzenie podmiotów, które mogą skorzystać z estońskiego CIT o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (wspólnikami musza być wyłącznie osoby fizyczne),
  • rezygnacja z limitu przychodów 100 000 000 zł.
 • Grupy VAT – dla podmiotów tworzących grupę:
  • jeden wspólny JPK_VAT i zapłata podatku,
  • VAT nie będzie rozliczany w transakcjach pomiędzy tymi spółkami.

 

Pobierz raport: „ Estoński CIT 2.0” od 2022 r. realną szansą na brak opodatkowania

 

oprac. HZK – lista zmian w podatkach za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj